Language of document :

Жалба, подадена на 1 юли 2010 г. - Bermejo Garde/ЕИСК

(Дело F-51/10)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Moises Bermejo Garde (Брюксел, Белгия) (представител: L. Levi, avocat)

Ответник: Европейски икономически и социален комитет

Предмет и описание на спора

От една страна, отмяна на обява за работа ИСК № 43/09 за запълване на длъжността "директор" в Дирекцията по Общи въпроси, както и на всички решения, взети въз основа на тази обява за работа. От друга страна, осъждане на ответника да заплати на жалбоподателя определена сума като обезщетение за вреди.

Искания на жалбоподателя

да се отмени обявата за работа на ИСК № 43/09 за запълване на длъжността "директор" в Дирекцията по Общи въпроси,

да се отменят всички решения, взети въз основа на обявата за работа на ИСК № 43/09,

да се осъди ответникът да заплати 1 000 EUR като обезщетение за вреди,

да се осъди Европейският икономически и социален комитет да заплати съдебните разноски.

____________