Language of document :

Определение на Съда на публичната служба от 16 декември 2010 г. - Merhzaoui/Съвет на Европейския съюз

(Дело F-52/10)1

Език на производството: френски

Председателят на втори състав разпореди делото да бъде заличено от регистъра.

____________

1 - ОВ C 221, 14.8.2010 г., стр. 61.