Language of document :

Определение на Съда на публичната служба (втори състав) от 4 юни 2013 г. — Marrone/Комисия

(Дело F-89/12)1

(Публична служба — Длъжностни лица — Назначаване — Принцип на еквивалентност на кариерите — Класиране в степен съгласно по-неблагоприятните нови правила — Искане за ново класиране — Просрочие — Нови факти — Липса — Явна недопустимост)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Stefania Marrone (Wezembeek-Oppem, Белгия) (представители: S. Rodrigues, A. Blot и A. Tymen, avocats)

Ответник: Европейска комисия (представители: г-жа C. Berardis-Kayser и г-н G. Berscheid)

Предмет на делото

Искане за отмяна на решението на Комисията да не прекласира жалбоподателя

Диспозитив на определението

Отхвърля жалбата като явно недопустима.

Осъжда г-жа Marrone да понесе направените от нея съдебни разноски и да заплати тези на Европейската комисия.

____________

1 ОВ C 331, 27.10.2012 г., стр. 33.