Language of document :

Определение на Съда на публичната служба (трети състав) от 8 май 2013 г. — Alsteens/Комисия

(Дело F-87/12)1

(Публична служба ― Срочно нает служител ― Подновяване на договор ― Частична отмяна ― Изменение)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Geoffroy Alsteens (Marcinelle, Белгия) (представители: S. Orlandi, J.-N. Louis, É. Marchal, A. Coolen и D. Abreu Caldas, avocats)

Ответник: Европейска комисия (представители: г-н J. Currall и г-н D. Martin)

Предмет

Жалба за отмяна на решението на Комисията за ограничаване периода на продължаване на договора на жалбоподателя

Диспозитив

Отхвърля жалбата като явно недопустима.

Г-н Alsteens понася направените от него съдебни разноски, както и съдебните разноски, направени от Европейската комисия.

____________

1 ОВ C 319, 20.10.2012 г., стр. 19.