Language of document :

Žaloba podaná 21. augusta 2012 – ZZ/Komisia

(vec F-89/12)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: S. Rodrigues, A. Blot a A. Tymen, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia Komisie o odmietnutí nového zaradenia žalobcu

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie prijaté 10. mája 2012 riaditeľom riaditeľstva D Generálneho riaditeľstva ľudských zdrojov a bezpečnosti a doručené žalobcovi oznámením z 11. mája 2012, ktorým bola zamietnutá žiadosť žalobcu z 25. januára 2012,

v prípade potreby zrušiť rozhodnutie z 21. novembra 2011, ktorým bola zamietnutá žiadosť žalobcu s dátumom 29. júna 2011,

nariadiť žalovanej, aby prijala potrebné opatrenia na nápravu, aby bolo voči žalobcovi obnovené dodržiavanie zásady rovnocennosti pracovných miest,

zaviazať Komisiu na náhradu trov konania.