Language of document : ECLI:EU:F:2013:71

EIROPAS SAVIENĪBAS CIVILDIENESTA TIESAS RĪKOJUMS
(otrā palāta)

2013. gada 4. jūnijā

Lieta F‑89/12

Stefania Marrone

pret

Eiropas Komisiju

Civildienests – Ierēdņi – Iecelšana amatā – Karjeru līdzvērtības princips – Klasificēšana pakāpē, piemērojot jaunas, mazāk labvēlīgas tiesību normas – Prasība pārklasificēt – Nokavējums – Jauni fakti – Neesamība – Acīmredzama nepieņemamība

Priekšmets      Prasība, kas celta saskaņā ar LESD 270. pantu, kurš piemērojams EAEK līgumam atbilstoši tā 160.a pantam, ar ko S. Marrone lūdz atcelt iecēlējinstitūcijas (turpmāk tekstā – “iecēlējinstitūcija”) 2012. gada 10. maijā pieņemto lēmumu, ar ko ir noraidīta viņas sūdzība, kā arī – vajadzības gadījumā – atcelt 2011. gada 21. novembra lēmumu, ar kuru ir noraidīts viņas 2011. gada 29. jūnija pieteikums, kura mērķis galvenokārt bija panākt, lai Eiropas Komisija veiktu viņas karjeras atjaunošanu kopš 2004. gada 1. maija

Nolēmums      Prasību noraidīt kā acīmredzami nepieņemamu. S. Marrone sedz savus tiesāšanās izdevumus un atlīdzina Eiropas Komisijas tiesāšanās izdevumus.

Kopsavilkums

1.      Ierēdņu celta prasība – Iepriekšēja administratīva sūdzība – Termiņi – Prasības celšanas termiņa izbeigšanās – Atsākšana – Nosacījums – Jauns un būtisks fakts

(Civildienesta noteikumu 90. un 91. pants)

2.      Ierēdņu celta prasība – Interese celt prasību – Personisku iebildumu nepieciešamība

(Civildienesta noteikumu 91. pants)

1.      Tikai jaunu un būtisku faktu esamība var pamatot pieteikumu pārskatīt lēmumu, kas nav apstrīdēts noteiktajos termiņos.

(sal. ar 25. punktu)

Atsauce

Tiesa: 1985. gada 15. maijs, 127/84 Esly/Komisija, 10. punkts.

2.      Ierēdnis nav tiesīgs rīkoties likuma interesēs un var izvirzīt tikai viņam personiskus iebildumus.

(sal. ar 27. punktu)

Atsauces:

Tiesa: 1987. gada 21. janvāris, 204/85 Stroghili/Revīzijas palāta, 9. punkts.

Civildienesta tiesa: 2007. gada 23. janvāris, F‑43/05 Chassagne/Komisija, 100. punkts un tajā minētā judikatūra.