Language of document : ECLI:EU:F:2013:71

BESLUT AV EUROPEISKA UNIONENS PERSONALDOMSTOL

(andra avdelningen)

den 4 juni 2013

Mål F‑89/12

Stefania Marrone

mot

Europeiska kommissionen

”Personalmål – Tjänstemän – Utnämning – Principen om likvärdig karriärutveckling – Placering i lönegrad med tillämpning av nya, mindre förmånliga, bestämmelser – Begäran om omplacering – Försening – Nya omständigheter – Föreligger inte – Uppenbart att talan ska avvisas”

Saken:      Talan enligt artikel 270 FEUF, vilken är tillämplig på Euratomfördraget enligt dess artikel 106a, genom vilken Stefania Marrone yrkar ogiltigförklaring av tillsättningsmyndighetens beslut av den 10 maj 2012 om avslag på hennes klagomål samt, i den mån det behövs, ogiltigförklaring av beslutet av den 21 november 2011 om avslag på hennes begäran av den 29 juni 2011, vilken huvudsakligen avsåg att Europeiska kommissionen skulle vidta ett återupprättande av hennes karriär sedan den 1 maj 2004.

Avgörande:      Talan avvisas, eftersom det är uppenbart att den inte kan prövas i sak. Stefania Marrone ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Europeiska kommissionens rättegångskostnader.

Sammanfattning

1.      Talan väckt av tjänstemän – Föregående administrativt klagomål – Tidsfrister – Utgången frist – Börjar löpa på nytt – Villkor – Ny och väsentlig omständighet

(Tjänsteföreskrifterna, artiklarna 90 och 91)

2.      Talan väckt av tjänstemän – Berättigat intresse av att få saken prövad – Förutsättning att invändningarna rör sökanden personligen

(Tjänsteföreskrifterna, artikel 91)

1.      Enbart nya och väsentliga omständigheter kan motivera att det inges en begäran om omprövning av ett beslut som inte har ifrågasatts inom föreskriven tid.

(se punkt 25)

Hänvisning till

Domstolen: 15 maj 1985, Esly mot kommissionen, 127/84, punkt 10

2.      En tjänsteman har inte rätt att föra talan i lagstiftningens intresse och kan endast framföra invändningar som rör honom personligen.

(se punkt 27)

Hänvisning till

Domstolen: 21 januari 1987, Stroghili mot revisionsrätten, 204/85, punkt 9

Personaldomstolen: 23 januari 2007, Chassagne mot kommissionen, F‑43/05, punkt 100 och där angiven rättspraxis