Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (първи състав) от 21 април 2015 г. — Alsteens/Комисия

(Дело F-87/12 RENV)

(Публична служба — Връщане на делото за ново разглеждане след отмяна —Срочно нает служител — Подновяване на договор — Правило за шестте години)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Geoffroy Alsteens (Марсинел, Белгия) (представител: S. Orlandi, avocat)

Ответник: Европейска комисия (представител: J. Currall)

Предмет

Връщане на делото за ново разглеждане след отмяна — Публична служба — Искане за отмяна на решението на Комисията, с което периодът на продължаване на договора на жалбоподателя се ограничава.ДиспозитивОтхвърля жалбата.Г-н Alsteens понася направените от него съдебни разноски съответно по дела F-87/12, T-373/13 P и F-87/12 RENV, както и съдебните разноски на Европейската комисия по дело F-87/12.Европейската комисия понася направените от нея съдебни разноски по дела T-373/13 P и F-87/12 RENV.