Language of document : ECLI:EU:F:2015:31

РЕШЕНИЕ НА СЪДА НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА
НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
(първи състав)

21 април 2015 година

Дело F‑87/12 RENV

Geoffroy Alsteens

срещу

Европейска комисия

„Публична служба — Връщане на делото за ново разглеждане след отмяна — Срочно нает служител — Подновяване на договор — Правило за шестте години“

Предмет:      Жалба, подадена на основание член 270 ДФЕС, приложим към Договора за ЕОАЕ по силата на член 106а от последния, с която г‑н Alsteens иска отмяна на „решението на [Европейската к]омисия[…] от 18 ноември 2011 г. в частта, в която периодът на продължаване на договора [му] като срочно нает служител […] се ограничава до 31 март 2012 г.

Решение:      Отхвърля жалбата. Г‑н Alsteens понася направените от него съдебни разноски съответно по дела F‑87/12, T‑373/13 P и F‑87/12 RENV, както и съдебните разноски на Европейската комисия по дело F‑87/12. Европейската комисия понася направените от нея съдебни разноски по дела T‑373/13 P и F‑87/12 RENV.

Резюме

1.      Длъжностни лица — Срочно наети служители — Срок на служба — Правило за шестте години — Възможност за дерогиране в интерес на службата — Задължение за проучване на възможността за прилагане на изключението — Обхват

(член 90 от Правилника за длъжностните лица; член 2, букви а) и б) и член 8 от Условията за работа на другите служители)

2.      Длъжностни лица — Срочно наети служители — Назначаване — Неподновяване на договор, сключен за определен срок — Задължение за проучване на възможността за преназначаване на съответния служител — Липса

(членове 2 и 8 и член 47, буква б), подточка i) от Условията за работа на другите служители)

1.      Що се отнася до продължаването на срока на договор, сключен за определен срок със срочно нает служител, ако е направено изрично искане за продължаване на срока след периода от шест години, предвиден във вътрешен акт с общо приложение, органът, оправомощен да сключва договори, трябва да провери дали е налице интерес на службата, който да обосновава дерогацията от правилото за шестте години.

Същевременно, ако продължаването се иска за определен срок, който не надхвърля периода от шест години, органът, оправомощен да сключва договори, не е длъжен да се произнася по възможността за такова дерогиране.

Впрочем няма пречка на основание член 90, параграф 1 от Правилника съответният служител да поиска да се проучи възможността за продължаване в интерес на службата на срока на договора му след периода от шест години.

(вж. точки 54, 57 и 62)

Позоваване на:

Първоинстанционен съд — определение Vakalopoulou/Комисия, T‑97/00, EU:T:2001:38, т. 14

Съд на Европейския съюз — решение Комисия/Petrilli, T‑143/09 P, EU:T:2010:531

Съд на публичната служба — решение BR/Комисия, F‑13/12, EU:F:2013:39

2.      Изпълнението на задължението за полагане на грижа и понятието за интерес на службата не задължават органа, оправомощен да сключва договори, първо да проучва възможността за преместване на съответния служител на друга длъжност, преди да реши да не поднови договора на срочно нает служител.

(вж. точка 66)

Позоваване на:

Общ съд — решение Комисия/Macchia, T‑368/12 P, EU:T:2014:266, т. 57

Съд на публичната служба — решение Macchia/Комисия, F‑63/11, EU:F:2012:83, т. 60