Language of document : ECLI:EU:F:2015:31

EUROOPAN UNIONIN VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN TUOMIO

(ensimmäinen jaosto)

21 päivänä huhtikuuta 2015

Asia F‑87/12 RENV

Geoffroy Alsteens

vastaan

Euroopan komissio

Henkilöstö – Asian palauttaminen kumoamisen jälkeen – Väliaikainen toimihenkilö – Työsopimuksen uusiminen – Kuuden vuoden sääntö

Aihe:      SEUT 270 artiklaan, jota sovelletaan Euratomin perustamissopimukseen sen 106 a artiklan nojalla, perustuva kanne, jossa Geoffroy Alsteens vaatii virkamiestuomioistuinta kumoamaan ”[Euroopan] komission 18.11.2011 tekemän päätöksen siltä osin kuin siinä rajoitetaan [hänen] väliaikaisen toimihenkilön työsopimuksensa kestoa siten, että se päättyy 31.3.2012”.

Ratkaisu:      Kanne hylätään. Geoffroy Alsteens vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan asioissa F-87/12, T-373/13 P ja F-87/12 RENV, ja hänet velvoitetaan korvaamaan Euroopan komissiolle asiassa F-87/12 aiheutuneet oikeudenkäyntikulut. Euroopan komissio vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan asioissa T-373/13 P ja F-87/12 RENV.

Tiivistelmä

1.      Virkamiehet – Väliaikaiset toimihenkilöt – Palvelusajan kesto – Kuuden vuoden sääntö – Mahdollisuus poikkeukseen yksikön edun vuoksi – Poikkeuksen soveltamismahdollisuuden tarkastelemista koskevan velvollisuuden laajuus

(Henkilöstösääntöjen 90 artikla; muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 2 artiklan a ja b alakohta ja 8 artikla)

2.      Virkamiehet – Väliaikaiset toimihenkilöt – Palvelukseen ottaminen – Määräaikaisen työsopimuksen uudistamatta jättäminen – Velvollisuutta tarkastella mahdollisuutta siirtää asianomainen työntekijä toisiin tehtäviin ei ole

(Muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 2 ja 8 artikla sekä 47 artiklan b kohdan i alakohta)

1.      Kun on kyse väliaikaisen toimihenkilön määräaikaisen työsopimuksen jatkamisesta, työsopimusten tekemiseen toimivaltaisen viranomaisen tehtävänä on, kun on esitetty nimenomainen pyyntö jatkaa työsopimuksen kestoa yleisesti sovellettavassa sisäisessä päätöksessä vahvistetun kuuden vuoden jakson jälkeen, arvioida, onko yksikön edun mukaista poiketa kuuden vuoden säännöstä.

Kun työsopimuksen keston jatkamista koskeva pyyntö on tehty sellaista määräaikaista jaksoa varten, joka ei ylitä kyseistä kuuden vuoden jaksoa, työsopimusten tekemiseen toimivaltaiselta viranomaiselta ei kuitenkaan pyydetä lausuntoa tällaisen poikkeuksen mahdollisuudesta.

Mikään ei estä asianomaista työntekijää vaatimasta henkilöstösääntöjen 90 artiklan 1 kohdan mukaisesti, että tarkastellaan mahdollisuutta jatkaa hänen työsopimuksensa kestoa yksikön edun mukaisesti kauemmin kuin kuusi vuotta.

(ks. 54, 57 ja 62 kohta)

Viittaukset:

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: määräys Vakalopoulou v. komissio (T‑97/00, EU:T:2001:38, 14 kohta)

Unionin yleinen tuomioistuin: tuomio komissio v. Petrilli (T‑143/09 P, EU:T:2010:531)

Virkamiestuomioistuin: tuomio BR v. komissio (F‑13/12, EU:F:2013:39)

2.      Huolenpitovelvollisuuden kunnioittaminen ja yksikön edun käsite eivät velvoita työsopimusten tekemiseen toimivaltaista viranomaista, ennen kuin se päättää olla uudistamatta väliaikaisen toimihenkilön työsopimusta, tarkastelemaan ennalta sitä, onko asianomainen työntekijä mahdollista siirtää toisiin tehtäviin.

(ks. 66 kohta)

Viittaukset:

Unionin yleinen tuomioistuin: tuomio komissio v. Macchia (T‑368/12 P, EU:T:2014:266, 57 kohta)

Virkamiestuomioistuin: tuomio Macchia v. komissio (F‑63/11, EU:F:2012:83, 60 kohta)