Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 4 maja 2016 r. – Bandieri / Komisja

(Sprawa F-91/12)1

Język postępowania: francuski

Prezes drugiej izby zarządził wykreślenie sprawy.

____________

1    Dz.U. C 331 z 27.10.2012, s. 33.