Language of document : ECLI:EU:F:2016:132

BESLUT AV EUROPEISKA UNIONENS PERSONALDOMSTOL

(tredje avdelningen)

den 15 juni 2016

Mål F‑88/12

Harald Gaertner

mot

Europeiska kommissionen

”Personalmål – Tillfälligt anställda – Pensioner – Överföring av nationella pensionsrättigheter – Förslag på tillgodoräknande av tjänsteår – Rättsakt som inte går vederbörande emot – Avvisning av talan – Ansökan om att personaldomstolen ska meddela beslut utan att pröva själva saken – Artikel 83 i rättegångsreglerna”

Saken:      Talan väckt med stöd av artikel 270 FEUF, vilken enligt artikel 106a ska tillämpas på EKSG-fördraget. Genom nämnda talan har Harald Gaertner yrkat att ”beslutet” av den 16 januari 2012 om beräkningen av tillgodoräknande av sökandens pensionsrättigheter avseende överföring av dessa rättigheter till unionens pensionssystem, av dennes pensionsrättigheter i ett annat pensionssystem och, om så är nödvändigt, det beslut som fattats av tillsättningsmyndigheten vid Europeiska kommissionen den 15 juni 2012 om avslag på sökandens klagomål avseende ”beslutet” i vilket tillgodoräknandet ifråga fastställdes.

Avgörande:      Talan avvisas. Harald Gaertner ska bära sina rättegångskostnader och ersätta de kostnader som uppkommit för Europeiska kommissionen.

Sammanfattning

Talan väckt av tjänstemän – Rättsakt som går någon emot – Begrepp – Förslag på tillgodoräknande av tjänsteår för överföring till unionens pensionssystem av nationella pensionsrättigheter intjänade innan anställningen vid unionen inleddes – Omfattas inte

(Tjänsteföreskrifterna, artikel 91.1 och bilaga VIII, artikel 11.2)

Ett förslag om tillgodoräknande av pensionsgrundande tjänsteår som lämnats till en tjänsteman, för överföring till unionens pensionssystem av pensionsrättigheter intjänade i ett annat system, har inte bindande rättsverkningar som direkt och omedelbart påverkar den berördes rättsliga ställning, genom att klart förändra den. Det utgör inte en rättsakt som går den berörde emot i den mening som avses i artikel 91.1 i tjänsteföreskrifterna.

Yrkanden om ogiltigförklaring av ett förslag om tillgodoräknande av pensionsgrundande tjänsteår som lämnats till en tjänsteman för överföring till unionens pensionssystem av pensionsrättigheter intjänade i ett annat system ska härvidlag tolkas som att de avser ogiltigförklaring av det slutliga beslutet om godkännande av tillgodoräknade av pensionsgrundande tjänsteår om dels, det är ostridigt mellan parterna att den berörde gett sitt medgivande till att förfarandet för överföring av pensionsrättigheter intjänade innan anställningen inleddes genom att godkänna förlaget som lämnats honom, dels, om detta slutliga beslut antagits innan talan väckts vid unionsdomstolen.

När ett beslut om godkännande av tillgodoräknade av pensionsgrundande tjänsteår, intjänade av sökanden i ett annat pensionssystem innan anställningen vid unionen inleddes, har antagits innan talan väcktes, och sökanden uttryckligen har gjort gällande att talan faktiskt kan anses avse ogiltigförklaring av det slutliga beslutet om godkännande av tillgodoräknande av tjänsteår, och ett nytt beslut om godkännande av tillgodoräknade av pensionsgrundande tjänsteår, intjänade av sökanden i ett annat pensionssystem innan anställningen vid unionen inleddes har antagits och detta nya beslut uttryckligen återkallar och ersätter beslutet om godkännande av tillgodoräknade av pensionsgrundande tjänsteår, måste det nya beslutet anses utgöra en återkallelse, med retroaktiv verkan, av beslutet avseende samma sak, varför det sistnämnda ska anses som en nullitet.

(se punkterna 14-18)

Hänvisning till

Tribunalen: dom av den 13 oktober 2015, kommissionen/Verile och Gjergji, T‑104/14 P, EU:T:2015:776, punkterna 62, 110 och 120, och dom Teughels/kommissionen, T‑131/14 P, EU:T:2015:778, punkt 58