Language of document :

Žaloba podaná 17. augusta 2011 - ZZ a i./Parlament

(vec F-82/11)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobcovia: ZZ a iní (v zastúpení: M.-A. Lucas, advokát)

Žalovaný: Európsky parlament

Predmet a opis sporu

Návrh na konštatovanie nezákonnosti volieb do výboru zamestnancov Parlamentu a nezasiahnutia Európskeho parlamentu proti rôznym nezákonnostiam, ktoré narušili volebný proces

Návrhy žalobcov

konštatovať nezákonnosť volieb do výboru zamestnancov Európskeho parlamentu, ktoré sa uskutočnili od 27. októbra do 24. novembra 2010,

konštatovať nezákonnosť nezasiahnutia Európskeho parlamentu proti rôznym nezrovnalostiam, ktoré narušili volebný proces,

zrušiť implicitné rozhodnutie Generálneho tajomníka Parlamentu z 20. mája 2011, ktorým bola zamietnutá sťažnosť žalobcov z 20. januára 2011 smerujúca k zrušeniu výsledkov volieb do výboru zamestnancov vyhlásených 19. novembra 2010, ako aj výsledkov uverejnených 23. a 24. novembra a 10. decembra 2010 a zorganizovaniu nových volieb alebo aspoň druhého kola hlasovania,

zaviazať Parlament na náhradu trov konania.

____________