Language of document :

Žaloba podaná 8. augusta 2011 - ZZ/EASA

(vec F-81/11)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: B.-H. Vincent, advokát)

Žalovaná: Európska agentúra pre bezpečnosť letectva

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia o zmene pridelenia žalobcu na nemanažérsku pozíciu v záujme služby v nadväznosti na nepriaznivé služobné hodnotenie, ako aj návrh na zaplatenie náhrady škody, ktorá bola údajne žalobcovi spôsobená

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie výkonného riaditeľa zo 17. decembra 2010 týkajúce sa zmeny pridelenia žalobcu na "nemanažérsku pozíciu v záujme služby" v nadväznosti na nepriaznivé služobné hodnotenie manažovania,

uložiť Európskej agentúre pre bezpečnosť letectva povinnosť zaplatiť žalobcovi sumu stanovenú ex aequo et bono na 350 000 eur z titulu náhrady nemajetkovej a profesijnej ujmy, zvýšenú o úroky z omeškania so zákonnou úrokovou sadzbou odo dňa vymáhateľnosti,

zaviazať EASA na náhradu trov konania.

____________