Language of document :

Talan väckt den 8 augusti 2011 - ZZ mot EASA

(Mål F-81/11)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaten B.-H. Vincent)

Svarande: Europeiska byrån för luftfartssäkerhet

Saken och beskrivning av tvisten

Yrkande om ogiltigförklaring av beslutet att åter utnämna sökanden till en tjänst i icke ledande ställning i tjänstens intresse som en följd av en negativ utvärderingsrapport, samt yrkande om att skadestånd ska utbetalas till sökanden på grund av den skada som denne påstås ha lidit.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara den verkställande direktörens beslut av den 17 december 2010 att åter utnämna sökanden till "en tjänst i icke ledande ställning i tjänstens intresse" som en följd av en negativ utvärderingsrapport,

förplikta EASA att till sökanden utbetala ett belopp som fastställs i överensstämmelse med rätt och billighet (ex aequo et bono) och som uppgår till 350 000,00 euro, såsom ersättning för den ideella skada och den skada i yrkesmässigt avseende som sökande lidit, med tillägg för dröjsmålsränta, med en i lag fastställd räntesats, som börjar löpa från den dag när avgörandet är verkställbart,

förplikta EASA att ersätta rättegångskostnaderna.

____________