Language of document :

Talan väckt den 2 augusti 2011 - ZZ mot kommissionen

(Mål F-79/11)

Rättegångsspråk: franska.

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaten S. Pappas)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Ersättning för sakskada och ideell skada som sökanden påstår sig ha lidit till följd av avsaknaden av åtgärder för att verkställa domen i mål F-128/07.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

förplikta kommissionen att till sökanden utge 10 000 euro såsom ersättning för uteblivna chanser till följd av att verkställighetsåtgärder inte har vidtagits gentemot sökanden,

förplikta kommissionen att till sökanden utge 5000 euro såsom ersättning för ideell skada som uppkommit till följd av att kommissionen inte överhuvudtaget har tillkännagett vilka åtgärder den hade för avsikt att vidta med anledning av domen om ogiltigförklaring.

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

____________