Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 20. júna 2012 – Menidiatis/Komisia

(vec F-79/11)1

(Verejná služba – Úradníci – Prijímanie – Zamietnutie kandidatúry – Vykonanie rozsudku o zrušení – Primeraná lehota – Individuálne vykonávacie opatrenia – Strata príležitosti)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Andreas Menidiatis (Rhode-Saint-Genèse, Belgicko) (v zastúpení: S. Pappas, advokát)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: J. Currall a G. Berscheid, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veciVerejná služba – Návrh na uloženie povinnosti zaplatiť žalobcovi sumu z dôvodu náhrady majetkovej a nemajetkovej ujmy, ktorá mu bola údajne spôsobená z dôvodu neexistencie opatrení na vykonanie rozsudku vo veci F-128/07Výrok rozsudku1.    Žaloba sa zamieta.2.    Pán Menidiatis znáša svoje vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania, ktoré vynaložila Európska komisia.