Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 1. oktoobri 2013. aasta otsus – Loukakis jt versus parlament

(kohtuasi F-82/11)1

(Avalik teenistus – Parlamendi personalikomitee – Valimised – Valimisprotsessis toimunud rikkumised)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hagejad: Nicolaos Loukakis jt (Brüssel, Belgia) (esindaja: advokaat M.-A. Lucas)

Kostja: Euroopa Parlament (esindajad: S. Seyr ja M. Ecker, keda abistas advokaat D. Waelbroeck, hiljem adokaat A. Duron)

Menetlusse astujad: Solidarité pour les agents et fonctionnaires européens, Syndicat général du personnel des organismes européens, Fédération de la fonction publique européenne ja Pluralist (esindaja: advokaat J. Choucroun)

Ese

Nõue tuvastada, et parlamendi personalikomitee valimised ja Euroopa Parlamendi tegevusetus seoses erinevate valimisprotsessi puudutavate rikkumistega, on õigusvastased.

Resolutsioon

Tühistada Euroopa Parlamendi 20. mai 2011. aasta vaikimisi tehtud otsus mitte kritiseerida personalikomitee 2010. aasta novembri valimisi puudutavaid rikkumisi.

Jätta hagi ülejäänud osas rahuldamata.

Jätta Euroopa Parlamendi kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja hagejate kohtukulud.

Jätta ühelt poolt ametiühingute Solidarité pour les agents et fonctionnaires européens, Syndicat général du personnel des organismes européens, Fédération de la fonction publique européenne ning teiselt poolt ametiühingu Pluralist kohtukulud nende endi kanda.

____________

1     ELT C 340,19.11.2011, lk 41.