Language of document : ECLI:EU:F:2013:159

EIROPAS SAVIENĪBAS CIVILDIENESTA TIESAS SPRIEDUMS

(pirmā palāta)

2013. gada 23. oktobrī

Lieta F‑80/11

Joaquim Paulo Gomes Moreira

pret

Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs (ECDC)

Civildienests – Pagaidu darbinieks – Uz noteiktu laiku noslēgta darba līguma izbeigšana pirms termiņa – Uzticības saiknes zudums – Disciplinārais pārkāpums

Priekšmets      Prasība, kas celta saskaņā ar LESD 270. pantu, ar kuru J. P. Gomes Moreira lūdz atcelt Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra (ECDC) iestādes, kura ir pilnvarota slēgt darba līgumus (turpmāk tekstā – “AHCC”), 2010. gada 11. oktobra lēmumu izbeigt viņa līgumu pirms termiņa 2010. gada 11. decembrī, ar iepriekšēju paziņojumu divus mēnešus iepriekš, kuru laikā viņš bija uz laiku atstādināts no amata, un izmaksāt viņam summu EUR 300 000 apmērā kā atlīdzību par ciesto mantisko un morālo kaitējumu

Nolēmums      Atcelt 2010. gada 11. oktobra lēmumu daļā, kurā prasītājs uz laiku ir atstādināts no amata. Pārējā daļā prasību noraidīt. Katrs lietas dalībnieks sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.

Kopsavilkums

1.      Ierēdņi – Pagaidu darbinieki – Uz noteiktu laiku noslēgta darba līguma izbeigšana pirms termiņa – Administrācijas rīcības brīvība – Vienlaicīga darba līguma izbeigšana un atstādināšana no amata uz laiku – Pienākums ierosināt disciplinārlietu

(Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 47. pants un 49. panta 1. punkts)

2.      Ierēdņi – Tiesības un pienākumi – Pienākums būt lojālam – Piemērojamība – Pienākumu neizpildes konstatēšana – Novērtējuma kritēriji

(Civildienesta noteikumu 11., 12., 12.b un 17.a pants)

3.      Ierēdņi – Pagaidu darbinieki – Uz noteiktu laiku noslēgta darba līguma izbeigšana pirms termiņa – Administrācijas novērtējuma brīvība – Administrācijas pienākums ņemt vērā ierēdņu intereses – Attiecīgā darbinieka interešu ņemšana vērā – Pārbaude tiesā – Robežas

1.      Iestāde, kura ir pilnvarota slēgt darba līgumus, nevar likumīgi vienpusēji izbeigt pagaidu darbinieka līgumu, piešķirot iepriekšējas paziņošanas termiņu saskaņā ar Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 47. pantu, vienlaicīgi konkrēto darbinieku uz laiku atstādinot no amata saskaņā ar Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 49. panta 1. punkta otro daļu, ja turklāt par minēto darbinieku nav ierosināta disciplinārlieta, balstoties uz nopietnu pārkāpumu.

(skat. 50. punktu)

2.      Civildienesta noteikumu 11., 12., 12.b un 17.a panta noteikumi ir uzskatāmi par konkrētām ierēdņa lojalitātes un sadarbības pret Savienību un priekšniekiem pamata pienākuma izpausmēm. Tie ir pamatoti ar vispārējo interešu uzdevumiem, kas ir uzticēti Savienībai un uz kuru labu izpildi var paļauties pilsoņi un dalībvalstis. Šie pienākumi galvenokārt ir paredzēti, lai aizsargātu uzticības attiecības, kurām ir jāpastāv starp Savienību un tās ierēdņiem vai darbiniekiem.

Ierēdnis nedrīkstētu ar mutiskiem vai rakstiskiem izteikumiem vai citādām darbībām pārkāpt Civildienesta noteikumos viņam paredzētos pienākumus pret Savienību, kurai tam ir jākalpo, šādi zaudējot uzticības saikni, kas ar to vieno, un turpmāk padarot grūtāku, faktiski neiespējamu Savienībai paredzēto uzdevumu izpildi sadarbībā ar viņu. Šādā gadījumā tiktu kavēta Savienības interešu ievērošana un līdz ar to tiktu skartas arī dienesta intereses.

Šajos noteikumos papildus konkrētiem pienākumiem, kas izriet no ierēdnim uzticēto īpašo uzdevumu izpildes, ir paredzēts ierēdņa vispārējs pienākums būt lojālam. Pienācīga cieņa pret savu [amata] stāvokli ierēdnim ir jāizrāda nevis tikai noteiktā brīdī, kad viņš pilda to vai citu konkrētu uzdevumu, bet šāds pienākums viņam ir jebkurā situācijā.

Šie pienākumi ir noteikti vispārīgi un objektīvi. Lai konstatētu šo pienākumu neizpildi, nav jābūt izpildītam nosacījumam, ka šis ierēdnis Savienībai ir nodarījis kaitējumu vai ir bijusi kādas personas vai dalībvalsts, kas apgalvotu, ka minētā ierēdņa attieksme būtu nodarījusi kaitējumu, sūdzība.

(skat. 61.–66. punktu)

Atsauces

Tiesa: 2001. gada 6. marts, C‑274/99 P Connolly/Komisija, 44., 46. un 47. punkts.

Pirmās instances tiesa: 2001. gada 3. jūlijs, T‑24/98 un T‑241/99 E/Komisija, 76. punkts; 2002. gada 9. jūlijs, T‑21/01 Zavvos/Komisija, 37.–40. punkts.

Civildienesta tiesa: 2007. gada 8. novembris, F‑40/05 Andreasen/Komisija, 233. punkts un tajā minētā judikatūra; 2012. gada 17. jūlijs, F‑54/11 BG/Ombuds, 128. punkts.

3.      Pagaidu darbinieka uz noteiktu laiku noslēgtu darba līgumu izbeidzot pirms termiņa tādēļ, ka konkrētā darbinieka viena vai vairāku darba pienākumu neizpilde ir izraisījusi uzticības saiknes zudumu starp iestādi un darbinieku un šo saikni nav iespējams atjaunot, kompetentajai iestādei, izvērtējot dienesta intereses, ir plaša novērtējuma brīvība. Līdz ar to Savienības tiesai ir jāpārbauda tikai tas, vai attiecīgā iestāde ir ievērojusi saprātīgas robežas un vai tā nav savu novērtējuma brīvību izmantojusi acīmredzami kļūdaini.

Kompetentajai iestādei, pieņemot lēmumu saistībā ar darbinieka stāvokli, ir jāņem vērā visi apstākļi, kas var ietekmēt tās lēmumu, tostarp attiecīgā darbinieka intereses. Proti, tas izriet no administrācijas pienākuma ņemt vērā ierēdņu intereses, kurš atspoguļo līdzsvaru starp abpusējām tiesībām un pienākumiem, kuri darba tiesiskajās attiecībās starp publisku iestādi un tās darbiniekiem noteikti Civildienesta noteikumos un pēc analoģijas – Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtībā.

(skat. 67.–69. punktu)

Atsauce

Pirmās instances tiesa: 2000. gada 12. decembris, T‑223/99 Dejaiffe/ITSB, 53. punkts.