Language of document : ECLI:EU:F:2014:253

BESLUT AV EUROPEISKA UNIONENS PERSONALDOMSTOL

(första avdelningen)

25 november 2014

Mål F‑82/11 DEP

Nicolaos Loukakis m.fl.

mot

Europaparlamentet

”Personalmål – Förfarande – Fastställande av rättegångskostnader”

Saken:      Begäran om fastställande av rättegångskostnaderna, som Nicolaos Loukakis och 18 andra sökande ingett efter dom Loukakis m.fl./parlamentet, F‑82/11, EU:F:2013:139 med stöd av artikel 92.1 i rättegångsreglerna i den då gällande lydelsen.

Avgörande:      Det sammanlagda beloppet för de ersättningsgilla rättegångskostnader i mål F-82/11 som Europaparlamentet ska återbetala till Nicolaos Loukakis och de 18 andra sökande vars namn anges i bilagan uppgår till 20 097 euro.

Sammanfattning

1.      Domstolsförfarande – Rättegångskostnader – Fastställande – Ersättningsgilla kostnader – Begrepp – Nödvändiga kostnader för parterna – Nödvändigheten av en advokats tjänster framgår av de åtgärder som vidtagits under förfarandet vid personaldomstolen

(Personaldomstolens rättegångsregler, artikel 91 b)

2.      Domstolsförfarande – Rättegångskostnader – Fastställande – Omständigheter som ska beaktas – Samma advokat har biträtt under det administrativa förfarande som är relevant i målet – Mindre tidsåtgång för att förbereda domstolsförfarandet – Omfattningen av ombudets arbete – Samband med inlagornas omfattning – Föreligger inte

(Personaldomstolens rättegångsregler, artikel 91 b)

1.      Enligt artikel 91 b i personaldomstolens rättegångsregler omfattar de ersättningsgilla kostnaderna endast utgifter för förfarandet vid personaldomstolen, vilka dessutom måste ha varit nödvändiga i detta avseende.

Det framgår därvid av den omständigheten att en advokat har ingett en ansökan, utarbetat en replik och yttranden samt deltagit vid förhandlingen att nämnde advokat faktiskt har vidtagit åtgärder och utfört tjänster som är nödvändiga för förfarandet vid personaldomstolen.

(se punkterna 25 och 26)

Hänvisning till

Personaldomstolen: beslut Martinez Erades/utrikestjänsten, F‑64/12 DEP, EU:F:2013:111, punkt 21

2.      Unionsdomstolen är inte bunden av den beräkning som ingetts av den part som avser att få ersättning för rättegångskostnader utan unionsdomstolen ska endast beakta det totala antal arbetade timmar som objektivt sett framstår som nödvändigt för förfarandet.

När sökandens advokat redan har biträtt honom eller henne under de förfaranden eller åtgärder som har föregått målet i domstol tar personaldomstolen dock hänsyn till den omständigheten att nämnde advokat har kännedom om för målet relevanta omständigheter som kan underlätta advokatens arbete och minska tidsåtgången för det administrativa förfarandet.

Slutligen beror inte arvodets storlek nödvändigtvis på hur långa inlagor en parts ombud inger. Längden kan nämligen i princip inte anses motsvara en stor mängd arbete.

(se punkterna 32, 33 och 38)

Hänvisning till

Förstainstansrätten: beslut IPK-München/kommissionen, T‑331/94 DEP, EU:T:2006:11, punkt 59 och där angiven rättspraxis

Personaldomstolen: beslut Suvikas/rådet, F‑6/07 DEP, EU:F:2009:74, punkt 26; beslut Schönberger/parlamentet, F‑7/08 DEP, EU:F:2010:32, punkt 29; beslut Missir Mamachi di Lusignano/kommissionen, F‑50/09 DEP, EU:F:2012:147, punkt 21