Language of document :

Appel iværksat den 6. juli 2021 af Rådet for Den Europæiske Union til prøvelse af dom afsagt af Retten (Femte Afdeling) den 21. april 2021 i sag T-322/19, El-Qaddafi mod Rådet

(Sag C-413/21 P)

Processprog: engelsk

Parter

Appellant: Rådet for Den Europæiske Union (ved V. Piessevaux og M. Bishop, som befuldmægtigede)

Den anden part i appelsagen: Aisha Muammer Mohamed El-Qaddafi

Appellanten har nedlagt følgende påstande

Rettens dom ophæves.

Der træffes endelig afgørelse på de punkter, der er omfattet af nærværende appel, og Rådet for Den Europæiske Union frifindes.

Sagsøgeren tilpligtes at betale sagsomkostningerne i forbindelse med appellen og sag T-322/19.

Anbringender og væsentligste argumenter

Rådet har gjort gældende, at Retten begik fejl i den appellerede dom i sag T-322/19 på følgende punkter:

Det første appelanbringende: Tilsidesættelse af artikel 47 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder og af artikel 36, jf. artikel 53, stk. 1, i statutten for Domstolen, samt fejlagtig fortolkning af Rådets afgørelse (FUSP) 2015/1333 1 .

Det andet appelanbringende: Fejlagtig fortolkning af artikel 8, stk. 1, og artikel 9, stk. 1, i Rådets afgørelse 2015/1333 samt af artikel 6, stk. 1, i Rådets forordning 2016/44 2 .

Det tredje appelanbringende: Retten gengav Rådets argumenter urigtigt, tilsidesatte princippet om, at indlæg skal gengives i henhold til deres faktiske ordlyd, fejlfortolkede Rådets afgørelse 2015/1333 og Rådets forordning 2016/44 samt tilsidesatte artikel 47 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder.

Det fjerde appelanbringende: Retten gengav beviserne urigtigt, tilsidesatte princippet om, at dokumenter og indlæg skal gengives i henhold til deres faktiske ordlyd, tilsidesatte artikel 36, jf. artikel 53, stk. 1, i statutten for Domstolen samt tilsidesatte artikel 263 TEUF og artikel 47 i chartret om grundlæggende rettigheder.

____________

1     Rådets afgørelse (FUSP) 2015/1333 af 31.7.2015 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Libyen og om ophævelse af afgørelse 2011/137/FUSP (EUT 2015, L 206, s. 34).

2     Rådets forordning (EU) 2016/44 af 18.1.2016 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Libyen og om ophævelse af forordning (EU) nr. 204/2011 (EUT 2016, L 12, s. 1).