Language of document :

Odwołanie od wyroku Sądu (dziewiąta izba w składzie powiększonym) wydanego w dniu 5 października 2020 r. w sprawie T-255/17, Les Mousquetaires i ITM Entreprises / Komisja, wniesione w dniu 15 grudnia 2020 r. przez Les Mousquetaires i ITM Entreprises SAS

(Sprawa C-682/20 P)

Język postępowania: francuski

Strony

Wnoszące odwołanie: Les Mousquetaires S.A.S., ITM Entreprises S.A.S. (przedstawiciele: adwokaci N. Jalabert-Doury i K. Mebarek)

Druga strona postępowania: Komisja Europejska, Rada Unii Europejskiej

Żądania wnoszących odwołanie

uchylenie pkt 2 sentencji wyroku Sądu w sprawie T-255/17;

uwzględnienie żądań przedstawionych przez wnoszące odwołanie w pierwszej instancji i stwierdzenie nieważności decyzji Komisji C(2017) 1057 z dnia 9 lutego 2017 r. oraz decyzji Komisji C(2017) 1361 z dnia 21 lutego 2017 r., nakazujących spółkom Intermarché i Les Mousquetaires oraz wszystkim spółkom kontrolowanym przez nie bezpośrednio lub pośrednio poddanie się kontroli zgodnie z art. 20 ust. 1 i 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2003;

obciążenie Komisji wszystkimi kosztami całego postępowania, w tym kosztami postępowania przed Sądem.

Zarzuty i główne argumenty

Zarzut pierwszy dotyczy naruszeń prawa i braku uzasadnienia w ramach analizy skuteczności środków zaskarżenia dotyczących przebiegu kontroli.

Zarzut drugi dotyczy naruszenia art. 6 i 8 EKPC, art. 296 traktatu oraz art. 20 ust. 4 rozporządzenia nr 1/2003, ponieważ Sąd nie dopełnił obowiązku uzasadnienia i ograniczenia decyzji w sprawie kontroli.

Zarzut trzeci dotyczy naruszenia prawa i rozporządzenia nr 1/2003, ponieważ Sąd uznał, że faza postępowania „przed podjęciem działań związanych z zarzutem popełnienia naruszenia” nie podlega rozporządzeniu.

Zarzut czwarty dotyczy naruszenia art. 6 i 8 EKPC oraz art. 19 rozporządzenia nr 1/2003, ponieważ Sąd uznał za poszlaki o wystarczająco poważnym charakterze okoliczności dotknięte nieprawidłowościami formalnymi i materialnymi.

Zarzut piąty dotyczy braku uzasadnienia wynikającego z braku weryfikacji wartości dowodowej tych poszlak oraz błędu w zakresie uznania za poszlaki.

____________