Language of document :

Sag anlagt den 17. december 2020 – Europa-Kommissionen mod Den Slovakiske Republik

(Sag C-683/20)

Processprog: slovakisk

Parter

Sagsøger: Europa-Kommissionen (ved R. Lindenthal og M. Noll-Ehlers, som befuldmægtigede)

Sagsøgt: Den Slovakiske Republik

Sagsøgerens påstande

Det fastslås, at Den Slovakiske Republik har tilsidesat artikel 8, stk. 2, og artikel 10, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/49/EF af 25. juni 2002 om vurdering og styring af ekstern støj 1 , sammenholdt med bilag VI til dette direktiv, idet den har undladt at udarbejde handlingsplaner og at sende Kommissionen et resumé af handlingsplaner for 445 større veje.

Det fastslås, at Den Slovakiske Republik har tilsidesat artikel 8, stk. 2, og artikel 10, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/49/EF af 25. juni 2002 om vurdering og styring af ekstern støj, sammenholdt med bilag VI til dette direktiv, idet den har undladt at udarbejde handlingsplaner og at sende Kommissionen et resumé af handlingsplaner for 16 større jernbaner.

Den Slovakiske Republik tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

I overensstemmelse med artikel 8, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/49/EF af 25. juni 2002 om vurdering og styring af ekstern støj var Den Slovakiske Republik forpligtet til at sikre, at der blev udarbejdet handlingsplaner for større veje (veje, hvor der passerer over 3 mio. køretøjer om året) og større jernbaner (jernbaner, hvor der passerer over 30 000 tog om året) på dens område senest den 18. juli 2013. I overensstemmelse med artikel 10, stk. 2, sammenholdt med samme direktivs bilag VI, var Den Slovakiske Republik forpligtet til at sikre, at resuméerne af handlingsplanerne blev sendt til Kommissionen senest den 18. januar 2014.

Den Slovakiske Republik har tilsidesat de forpligtelser, der påhviler den i medfør af direktivets artikel 8, stk. 2, og artikel 10, stk. 2, sammenholdt med bilag VI dertil, for så vidt angår 445 større veje og 16 større jernbaner, som den forud herfor havde givet Kommissionen meddelelse om.

____________

1     EFT 2002, L 189, s. 12.