Language of document :

Žaloba podaná 21. decembra 2020 – Európska komisia/Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska

(vec C-692/20)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: A. Armenia, P.-J. Loewenthal, splnomocnení zástupcovia)

Žalované: Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska

Návrhy žalobkyne

určiť, že Spojené kráľovstvo si tým, že neprijalo opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s rozsudkom Súdneho dvora vo veci C-503/17, Komisia/Spojené kráľovstvo, EU:C:2018:831, nesplnilo povinnosti, ktoré mu vyplývajú z článku 260 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v spojení s článkami 127 a 131 Dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu1 ,

uložiť Spojenému kráľovstvu podľa článku 260 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v spojení s článkami 127 a 131 Dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, povinnosť zaplatiť Komisii:

penále vo výške 268 878,50 eura za každý deň odo dňa vyhlásenia rozsudku v tomto konaní do dňa, keď si Spojené kráľovstvo splní povinnosti podľa rozsudku vo veci C-503/17,

paušálnu pokutu vo výške 35 873,20 eura vynásobenej počtom dní odo dňa vyhlásenia rozsudku vo veci C-503/17 do dňa, keď si Spojené kráľovstvo splní povinnosti buď podľa uvedeného rozsudku, alebo podľa rozsudku v tomto konaní, podľa toho, čo nastane skôr, avšak najmenej v celkovej výške 8 901 000 eur; a

uložiť Spojenému kráľovstvu Veľkej Británie a Severného Írska povinnosť nahradiť trovy konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Rozsudkom vo veci C-503/17, Komisia/Spojené kráľovstvo, EU:C:2018:831, Súdny dvor rozhodol, že Spojené kráľovstvo tým, že nezrušilo oprávnenie súkromných rekreačných plavidiel používať na pohon označené palivo, si nesplnilo povinnosti, ktoré mu vyplývajú zo smernice Rady 95/60/ES z 27. novembra 1995 o daňovom označovaní plynových olejov a petroleja2 . Keďže Spojené kráľovstvo neprijalo opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s týmto rozsudkom, Komisia sa rozhodla postúpiť vec Súdnemu dvoru.

Komisia vo svojej žalobe navrhuje v súlade s článkom 260 ZFEÚ v spojení s článkami 127 a 131 Dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, aby Súdny dvor uložil Spojenému kráľovstvu penále vo výške 268 878,50 eura za každý deň odo dňa vyhlásenia rozsudku v tomto konaní do dňa, keď si Spojené kráľovstvo splní povinnosti podľa rozsudku C-503/17, ako aj paušálnu pokutu vo výške 35 873,20 eura vynásobenej počtom dní odo dňa vyhlásenia rozsudku vo veci C-503/17 do dňa, keď si Spojené kráľovstvo splní povinnosti buď podľa uvedeného rozsudku, alebo podľa rozsudku v tomto konaní, podľa toho, čo nastane skôr, avšak najmenej v celkovej výške 8 901 000 eur.

____________

1 Ú. v. EÚ C 384 I, 2019, s. 1

2 Ú. v. ES L 291, 1995, s. 46.