Language of document :

Talan väckt den 21 december 2020 – Europeiska kommissionen mot Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland

(Mål C-692/20)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Europeiska kommissionen (ombud: A. Armenia och P.-J. Loewenthal)

Svarande: Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att domstolen ska

fastställa att Förenade kungariket har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter i enlighet med artikel 260.1 i fördraget och Europeiska unionens funktionssätt jämförd med artiklarna 127 och 131 i avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen(1 ) genom att inte vidta nödvändiga åtgärder för att rätta sig efter EU-domstolens dom i mål C- 503/17, kommissionen mot Förenade kungariket, EU:C:2018:831,

förplikta Förenade kungariket att, i enlighet med artikel 260.1 i fördraget och Europeiska unionens funktionssätt jämförd med artiklarna 127 och 131 i avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen, till kommissionen utge:

- vite om 268 878,50 euro för varje dag, från och med meddelandet av domen i förevarande mål, som Förenade kungarikets dröjsmål med att rätta sig efter domen i mål C-503/17 pågår,

- en klumpsumma på 35 873,20 euro multiplicerad med antalet dagar som förflyter mellan den dag då domen meddelades i mål C-503/17 och den dag då Förenade kungariket rättar sig efter den domen, eller den dag då dom meddelas i förevarande mål om detta sker vid en tidigare tidpunkt, varvid klumpsumman ska uppgå till minst 8 901 000 euro, och

förplikta Förenade kungariket att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

I domen i mål C-503/17, kommissionen mot Förenade kungariket, EU:C:2018:831, slog EU-domstolen fast att Förenade kungariket hade åsidosatt sina skyldigheter enligt rådets direktiv(2 ) 95/60/EG av den 27 november 1995 om märkning för beskattningsändamål av dieselbrännolja och fotogen genom att fortsätta att tillåta användning av märkt bränsle för tankning av privata nöjesfartyg. Då Förenade kungariket inte vidtog de nödvändiga åtgärderna för att rätta sig efter den domen beslutade kommissionen att väcka talan därom vid EU-domstolen.

Kommissionen yrkar i sin ansökan, med stöd av artikel 260.1 i fördraget och Europeiska unionens funktionssätt jämförd med artiklarna 127 och 131 i avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen, att EU-domstolen ska förplikta Förenade kungariket att utge vite om 268 878,50 euro för varje dag, från och med meddelandet av domen i förevarande mål, som Förenade kungarikets dröjsmål med att rätta sig efter domen i mål C-503/17 pågår, samt en klumpsumma på 35 873,20 euro multiplicerad med antalet dagar som förflyter mellan den dag då domen meddelades i mål C-503/17 och den dag då Förenade kungariket rättar sig efter den domen, eller den dag då dom meddelas i förevarande mål om detta sker vid en tidigare tidpunkt, varvid klumpsumman ska uppgå till minst 8 901 000 euro.

____________

(1 ) EUT C 384 I, 2019, s. 1.

(2 ) EUT L 291, 1995, s. 46; svensk specialutgåva, område 3, volym 45, s. 74.