Language of document :

A Törvényszék (kilencedik kibővített tanács) T-249/17. sz., Casino, Guichard-Perrachon és AMC kontra Bizottság ügyben 2020. október 5-én hozott ítélete ellen a Casino, Guichard-Perrachon és Achats Marchandises Casino által 2020. december 18-án benyújtott fellebbezés

(C-690/20. P. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Fellebbezők: Casino, Guichard-Perrachon, Achats Marchandises Casino (képviselők: O. de Juvigny, A. Sunderland, I. Simic, G. Aubron ügyvédek)

A többi fél az eljárásban: Európai Bizottság, az Európai Unió Tanácsa

A fellebbezők kérelmei

A Bíróság semmisítse meg a Törvényszék által a T-249/17 ügyben 2020. október 5-én hozott ítélet rendelkező részének 2) pontját;

adjon helyt az elsőfokú eljárás felperesei kérelmeinek, ennélfogva teljes egészében semmisítse meg az Európai Bizottság 2017. február 9-i C(2017) 1054 határozatát az EUMSZ 263. és az EUMSZ 277. cikk alapján;

az Európai Bizottságot kötelezze a jelen fellebbezéssel kapcsolatban és a Törvényszék előtt első fokon felmerült költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A fellebbezők azt állítják, hogy a megtámadott ítélet sérti:

1.    Az Európai Unió Alapjogi Chartájának 7. cikkét és a közhatalom magántevékenységi körbe való önkényes beavatkozásával szembeni védelem követelményét, az 1/2003/EK tanácsi rendelet 19. cikkét és a 773/2004/EK európai bizottsági rendelet 3. cikkét, amennyiben a Törvényszék úgy ítélte meg, hogy i. e rendelkezések nem kötelezik a Bizottságot a szállítók szóbeli nyilatkozatainak rögzítésére és ii. a Bizottság szolgálatai által egyoldalúan meghatározott e kikérdezések „összefoglalói” érvényes bizonyítéknak minősültek a tekintetben, hogy rendelkezésére álltak az Európai Bizottság C(2017) 1054 határozatát igazoló valószínűsítő körülmények;

2.    az Európai Unió Alapjogi Chartájának 7. cikkét és a közhatalom magántevékenységi körbe való önkényes beavatkozásával szembeni védelem követelményét, amennyiben a Törvényszék úgy ítélte meg, hogy a magánlakás sérthetetlenségéhez fűződő alapvető jog nem követeli meg, hogy az Európai Bizottság C(2017) 1054 határozata:

i.    időben korlátozza a Bizottság helyszíni vizsgálati jogkörének gyakorlását; és

ii.    korlátozza a vizsgálat alá vonható személyeket és helyszíneket;

3.    az Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. cikkét, amennyiben a Törvényszék úgy ítélte meg, hogy a Bizottság helyszíni vizsgálataira alkalmazandó jogi szabályozás eleget tesz a hatékony jogorvoslathoz való alapvető jognak.

____________