Language of document :

A First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Egyesült Királyság) által 2020. december 22-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Fenix International Limited kontra Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

(C-695/20. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: angol

A kérdést előterjesztő bíróság

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Az alapeljárás felei

Felperes: Fenix International Limited

Alperes: Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Érvénytelen-e a 2011. március 15-i 282/2011/EU tanácsi végrehajtási rendeletnek1 a 2013. október 7-i 1042/2013/EU tanácsi végrehajtási rendelet2 1. cikke (1) bekezdésének c) pontjával beillesztett 9a. cikke azon az alapon, hogy az túlterjeszkedik a 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv3 397. cikkében előírt tanácsi végrehajtási jogkörön vagy kötelezettségen, mivel kiegészíti és/vagy módosítja a 2006/112/EK irányelv 28. cikkét?

____________

1 A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv végrehajtási intézkedéseinek megállapításáról szóló, 2011. március 15-i 282/2011/EU tanácsi végrehajtási rendelet (HL 2011. L 77., 1. o.).

2 A 282/2011/EU végrehajtási rendeletnek a szolgáltatásnyújtás teljesítési helye tekintetében történő módosításáról szóló, 2013. október 7-i 1042/2013/EU tanácsi végrehajtási rendelet (HL 2013. L 284., 1. o.).

3 A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv (HL 2006. L 347., 1. o.; helyesbítések: HL 2007. L 335., 60. o.; HL 2015. L 323., 31. o.).