Language of document :

Bavaria NV 31. augustil 2011 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kuues koda laiendatud koosseisus) 16. juuni 2011. aasta otsuse peale kohtuasjas T-235/07 : Bavaria NV versus Euroopa Komisjon

(kohtuasi C-445/11 P)

Kohtumenetluse keel: hollandi

Pooled

Apellant: Bavaria NV (esindajad: advokaadid O. W. Brouwer, P. W. Schepens ja N. Al-Ani)

Teine menetlusosaline: Euroopa Komisjon

Apellantide nõuded

Apellandid paluvad:

tühistada Üldkohtu 16. juuni 2001. aasta otsuse punktid 202-212, 252-255, 288, 289, 292-295, 306, 307 ja 335;

saata asi Üldkohtule tagasi või tühistada vaidlustatud otsus1 (tervikuna või osaliselt);

mõista komisjonilt välja nii Üldkohtus kui Euroopa Kohtus tekkinud kulud.

Väited ja peamised argumendid

Esiteks tõlgendas Üldkohus vääralt liidu õigust, täpsemalt ELTL artikli 101 lõiget 1, rikkus õiguskindluse põhimõtet ning põhjendas vastuoluliselt rikkumise alguskuupäeva kindlaksmääramist. 27. veebruari 1996. aasta koosolek ei kuulu rikkumise hulka ning ei saa kuidagi olla rea konkurentsivastaste koosolekute alguseks. Kuivõrd Üldkohus leidis, et koosoleku konkurentsivastane eesmärk on tõendatud juba sellega, et 27. veebruari 1996. aasta koosolekut nimetati "Catherijne- koosolekuks", on see vastuolus vaidlustatud otsusega ning sellega ületas Üldkohus enda pädevuse piire. Meetodit, mida Üldkohus kasutas rea konkurentsivastase eesmärgiga koosolekute kindlakstegemiseks, ei ole võimalik kasutada rikkumise alguskuupäeva kindlaksmääramiseks. Lisaks tegi Üldkohus vea põhjendamisel, kuna ta leidis, et rikkumise tõendamiseks piisab vaid ühest InBev selgitusest.

Teiseks tõlgendas ja kohaldas Üldkohus vääralt võrdsuse põhimõtet (ning esitas puuduliku põhjenduse), leides, et vaidlustatud otsust ei ole võimalik võrrelda varasemate asjadega samas valdkonnas, eelkõige komisjoni otsusega asjas 2003/569 - Interbrew ja Alken-Maes2. Lisaks puudub igasugune objektiivne õigustus kohelda nendes asjades asjaomaseid ettevõtjaid erinevalt.

Kolmandaks rikkus Üldkohus võrdsuse, karistuse tagasiulatuva kohaldamise keelu ning seaduslikkuse ja proportsionaalsuse põhimõtteid, kuna ta ei vähendanud apellandile 2005. aastal karmistatud trahvipoliitika kohaldamise (ja sellisena lubatud) alusel määratud trahvi olukorras, milles selle kohaldamise tingis Üldkohtu poolt tuvastatud haldusmenetluse liiga pikk kestvus, mille põhjustas üksnes komisjoni tegevusetus.

Neljandaks tõlgendas ja kohaldas Üldkohus vääralt proportsionaalsuse põhimõtet, kuna ta lubas komisjonil võtta trahvi põhisumma arvutamisel aluseks aktsiisimaksu sisaldava käibe, mistõttu hinnati üle apellandi tegelikku mõju konkurentsile ning talle määratud trahvi põhisumma määrati liiga suureks.

Viiendaks tõlgendas Üldkohus vääralt kaitseõigusi ning õigust heale haldusele, kuna ta lähtus sellest, et apellandile ei pidanud võimaldama tutvuda InBev vastusega vastuväiteteatisele. Apellatsioonkaebuse esitaja näitas piisavalt, et see dokument sisaldab süü puudumist tõendavaid materjale.

____________

1 - Komisjoni 18. aprilli 2007. aasta otsus K(2007) 1697, mis käsitleb [EÜ] artikli 81 alusel algatatud menetlust (juhtum nr COMP/B-2/37.766 - Madalmaade õlleturg).

2 - Komisjoni 5. detsembri 2001. aasta otsus 2003/569/EÜ seoses menetlusega EÜ asutamislepingu artikli 81 alusel (juhtum nr IV/37.614/F3 PO/Interbrew ja Alken-Maes), ELT L 200, lk 1.