Language of document :

Решение на Съда (седми състав) от 19 декември 2012 г. - Bavaria NV/Европейска комисия

(Дело C-445/11 P)

(Обжалване - Конкуренция - Картел - Нидерлански пазар на бира - Решение на Комисията, с което се констатира нарушение на член 81 ЕО - Глоби -Продължителност на административното производство - Размер на глобата)

Език на производството: нидерландски

Страни

Жалбоподател: Bavaria NV (представители: O. Brouwer, P.W. Schepens и N. Al-Ani, advocaten)

Друга страна в производството: Европейска комисия (представители: P. Van Nuffel и F. Ronkes Agerbeek, подпомагани от M. Slotboom, advocaat)

Предмет

Жалба, подадена срещу Решението на Общия съд (шести разширен състав) от 16 юни 2011 г., по дело Bavaria/Комисия (T-235/07), с което Общият съд отменя член 1 от Решение C (2007) 1697 на Комисията от 18 април 2007 година относно производство по прилагане на член 81 [ЕО] (дело COMP/B/37.766 - Нидерландски пазар на бира), доколкото с него Европейската комисия констатира, че Bavaria NV е участвало в нарушение, което се изразява в инцидентно координиране на търговски условия, различни от цените, предложени на отделните потребители в сектора "хорека" в Нидерландия

Диспозитив

Отхвърля жалбата.

Осъжда Bavaria NV да заплати съдебните разноски.

____________

1 - ОВ C 340, 19.11.2011 г.