Language of document : ECLI:EU:C:2012:828

Arrest van het Hof (Zevende kamer) van 19 december 2012 – Bavaria/Commissie

(Zaak C‑445/11 P)

„Hogere voorziening – Mededinging – Mededingingsregeling – Nederlandse biermarkt – Beschikking van de Commissie houdende vaststelling van inbreuk op artikel 81 EG – Geldboeten – Duur van administratieve procedure – Hoogte van geldboete”

1.                     Hogere voorziening – Middelen – Toetsing door het Hof van beoordeling van feiten en bewijzen – Uitgesloten, behoudens geval van onjuiste opvatting – Middel inzake onjuiste opvatting van bewijzen – Noodzaak om onjuist opgevatte elementen precies aan te geven en om analysefouten die tot deze onjuiste opvatting hebben geleid, te bewijzen (Art. 256, lid 1, tweede alinea, VWEU; Statuut van het Hof van Justitie, art. 58, eerste alinea; Reglement voor de procesvoering van het Hof, art. 169, lid 2) (cf. punten 23, 24, 27, 28, 123)

2.                     Hogere voorziening – Middelen – Loutere herhaling van voor het Gerecht aangevoerde middelen en argumenten – Ontbreken van aanwijzing van gestelde onjuiste rechtsopvatting – Niet-ontvankelijkheid (Art. 256, lid 1, VWEU; Statuut van het Hof van Justitie, art. 58, eerste alinea; Reglement voor de procesvoering van het Hof, art. 169, lid 2) (cf. punten 93‑95)

3.                     Mededinging – Geldboeten – Bedrag – Vaststelling – Criteria – Zwaarte van inbreuk – Ontbreken van dwingende of uitputtende lijst van criteria – Beoordelingsmarge van de Commissie – Verhoging van algemeen niveau van geldboeten – Toelaatbaarheid (Art. 81 EG; verordening nr. 1/2003 van de Raad, art. 23, leden 2 en 3) (cf. punten 53‑55, 57‑59, 73, 74)

4.                     Mededinging – Administratieve procedure – Verplichtingen van de Commissie – Inachtneming van redelijke termijn (Verordening nr. 1/2003 van de Raad) (cf. punt 77)

5.                     Hogere voorziening – Middelen – Middel voor het eerst aangevoerd in hogere voorziening – Niet-ontvankelijkheid (Art. 256, lid 1, tweede alinea, VWEU; Statuut van het Hof van Justitie, art. 58, eerste alinea; Reglement voor de procesvoering van het Hof, art. 170) (cf. punten 98‑100)

Voorwerp

Hogere voorziening tegen het arrest van het Gerecht (Zesde kamer – uitgebreid) van 16 juni 2011, Bavaria/Commissie (T‑235/07), houdende nietigverklaring van artikel 1 van beschikking C(2007) 1697 van de Commissie van 18 april 2007 betreffende een procedure op grond van artikel 81 [EG] (zaak COMP/B/37.766 – Nederlandse biermarkt) voor zover de Europese Commissie daarbij heeft vastgesteld dat Bavaria NV heeft deelgenomen aan een inbreuk bestaande in de incidentele coördinatie van andere commerciële voorwaarden dan de prijzen voor individuele afnemers in het „horecasegment” in Nederland

Dictum

1)

De hogere voorziening wordt afgewezen.

2)

Bavaria NV wordt verwezen in de kosten.