Language of document : ECLI:EU:C:2012:828

Domstolens dom (sjunde avdelningen) av den 19 december 2012 – Bavaria mot kommissionen

(mål C‑445/11 P)

”Överklagande – Konkurrens – Konkurrensbegränsande samverkan – Den nederländska ölmarknaden – Kommissionsbeslut i vilket en överträdelse av artikel 81 EG konstateras – Böter – Det administrativa förfarandets varaktighet – Bötesnivå”

1.                     Överklagande – Grunder – Domstolens prövning av bedömningen av de faktiska omständigheterna och bevisningen – Ej möjlig utom vid missuppfattning – Grund avseende missuppfattning av bevisningen – Krav på att klaganden exakt anger vilken bevisning som missuppfattats och visar vilka fel i bedömningen som lett till missuppfattningen (Artikel 256.1 andra stycket FEUF; domstolens stadga, artikel 58 första stycket; domstolens rättegångsregler, artikel 169.2) (se punkterna 23, 24, 27, 28 och 123)

2.                     Överklagande – Grunder – Enbart upprepning av grunder och argument som framförts vid tribunalen – Underlåtenhet att ange vari den åberopade felaktiga rättstillämpningen består – Avvisning (Artikel 256.1 FEUF; domstolens stadga, artikel 58 första stycket; domstolens rättegångsregler, artikel 169.2) (se punkterna 93–95)

3.                     Konkurrens – Böter – Belopp – Fastställande – Kriterier – Överträdelsens allvar – Ingen tvingande eller uttömmande förteckning över kriterier – Kommissionens utrymme för eget skön – Höjning av den generella bötesnivån – Tillåtet (Artikel 81 EG; rådets förordning nr 1/2003, artikel 23.2 och 23.3) (se punkterna 53–55, 57–59, 73 och 74)

4.                     Konkurrens – Administrativt förfarande – Kommissionens skyldigheter – Iakttagande av en skälig tidsfrist (Rådets förordning nr1/2003) (se punkt 77)

5.                     Överklagande – Grunder – Grund som åberopas för första gången i ett överklagande – Avvisning (Artikel 256.1 andra stycket FEUF; domstolens stadga, artikel 58 första stycket; domstolens rättegångsregler, artikel 170) (se punkterna 98–100)

Saken

Överklagande av tribunalens dom (sjätte avdelningen i utökad sammansättning) av den 16 juni 2011 i mål T‑235/07, Bavaria mot kommissionen, där tribunalen ogiltigförklarade artikel 1 i kommissionens beslut K(2007) 1697 av den 18 april 2007 om ett förfarande enligt artikel 81 [EG] (ärende COMP/B/37.766 – Den nederländska ölmarknaden), såtillvida som Europeiska kommissionen där konstaterat att Bavaria NV hade deltagit i en överträdelse bestående i att vid vissa tillfällen samordna de villkor (utom priser) som erbjöds konsumenterna inom ”horeca”-sektorn i Nederländerna.

Domslut

1)

Överklagandet ogillas.

2)

Bavaria NV ska ersätta rättegångskostnaderna.