Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 4. prosince 2020 Hermann Albers eK proti rozsudku Tribunálu (pátého senátu) vydanému dne 5. října 2020 ve věci T-597/18, Hermann Albers eK v. Evropská komise

(Věc C-656/20 P)

Jednací jazyk: němčina

Účastnice řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Hermann Albers eK (zástupce: S. Roling, advokát)

Další účastnice řízení: Evropská komise, Spolková republika Německo, Land Niedersachsen

Návrhová žádání účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatelka“) navrhuje, aby Soudní dvůr:

částečně zrušil rozsudek Tribunálu ze dne 5. října 2020, Hermann Albers v. Komise (T-597/18, EU:T:2020:467), pokud jde o bod 1 a 2 výroku rozhodnutí;

plně vyhověl návrhovým žádáním v prvním stupni, které směřují k tomu, aby se zrušilo rozhodnutí Evropské Komise ze dne 12. července 2018, C(2018) 4385 final1 a Komisi uložila náhrada nákladů řízení.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Navrhovatelka uvádí, že Tribunál nezohlednil význam článků 107 SFEU a 108 SFEU ve vztahu k §7a Niedersächsischen Nahverkehrsgesetzes (zákon spolkové země Dolní Sasko o příměstské dopravě, NNVG). Ustanovení § 7a NNVG představuje v rozporu s názorem Tribunálu novou podporu, podléhající oznamovací povinnosti.

Pokud jde o článek 107 SFEU, nejedná se pouze o vnitrostátní přerozdělení finančních prostředků, protože zadávající orgány ve své dvojí roli jako vlastník veřejných přepravních podniků přímo profitovaly z přidělení finančních prostředků, přičemž je prostřednictvím přímého zadávání selektivně využívaly v neprospěch soukromého sektoru. Zadavatelé totiž kontrolují veřejné přepravní podniky „jako vlastní pobočky“. Přidělení prostředků přepravním orgánům je přímo spojeno s udělením výhody, protože v tomto okamžiku je již často stanoveno použití prostředků pro hospodářskou činnost podniků místních orgánů. Toto narušuje hospodářskou soutěž a ovlivňuje obchod mezi členskými státy.

Krom toho došlo v souvislosti s povahou § 7a NNVG jako státní podpory, ale i nezávisle na tom, k porušení čl. 108 odst. 3 SFEU, protože Spolková republika Německo neoznámila § 7a NNVG Evropské komisi.

____________

1 Rozhodnutí Komise, nevznášet námitky týkající se opatření přijaté Land Niedersachsen na základě článku 7a Niedersächsisches Nahverkehrsgesetz (zákon o místní dopravě Spolkové země Dolní Sasko) [věc SA.46538 (2017/NN)] (Úř. věst. 2018, C 292, s. 1).