Language of document :

Apelācijas sūdzība, ko 2020. gada 2. decembrī Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs iesniedza par Vispārējās tiesas (pirmā palāta) 2020. gada 23. septembra spriedumu lietā T-174/19 Guillaume Vincenti/EUIPO

(Lieta C-653/20 P)

Tiesvedības valoda – vācu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzējs: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (pārstāvji: A. Lukošiūtė un K. Tóth, pārstāvji, B. Wägenbaur, advokāts)

Otrs lietas dalībnieks: Guillaume Vincenti

Apelācijas sūdzības iesniedzēja prasījumi

Apelācijas sūdzības iesniedzēja prasījumi Tiesai ir šādi:

atcelt Vispārējās tiesas 2020. gada 23. septembra spriedumu lietā T-174/19 Guillaume Vincenti/EUIPO;

piespriest prasītājam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus, tostarp tos, kas ir radušies tiesvedībā pirmajā instancē.

Pamati un galvenie argumenti

Apelācijas sūdzība ir balstīta uz diviem pamatiem.

Pirmām kārtām, Vispārējā tiesa esot pārkāpusi Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 41. panta 2. punkta a) apakšpunktu, nospriežot, ka pirms lēmuma par ierēdņa nepaaugstināšanu amatā pieņemšanas viņš ir jāuzklausa.

Pirmkārt, Vispārējā tiesa šajā ziņā neesot ņēmusi vērā, ka nepastāv subjektīvas tiesības uz paaugstināšanu amatā un ka nepaaugstināšana amatā nav uzskatāma par tiesību aizskārumu.

Otrkārt, Vispārējā tiesa arī neesot ņēmusi vērā, ka nepaaugstināšana amatā nav salīdzināma ar nelabvēlīgu administratīvu aktu.

Otrām kārtām, Vispārējā tiesa esot konstatējusi, ka nevar izslēgt, ka, ja EUIPO vispirms būtu uzklausījis ierēdni, lēmums, aplūkojot saprātīgi, būtu radījis citu rezultātu. Šajā ziņā pastāvot pamatojuma neesamība, jo Vispārējā tiesa neesot izvērtējusi prasītāja argumentus.

____________