Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Naczelny Sąd Administracyjny (Poľsko) 22. januára 2016 – Minister Finansów/Posnania Investment SA

(vec C-36/16)

Jazyk konania: poľština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Naczelny Sąd Administracyjny

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľ v konaní o kasačnom opravnom prostriedku: Minister Finansów

Odporkyňa v konaní o kasačnom opravnom prostriedku: Posnania Investment SA

Prejudiciálne otázky

Predstavuje prevod vlastníckeho práva k pozemku (veci) zdaniteľnou osobou podliehajúcou dani z pridanej hodnoty na: a) štátnu pokladnicu – ako forma vyrovnania daňových nedoplatkov, ktoré sú príjmom štátneho rozpočtu, alebo b) obec, okres alebo vojvodstvo – ako forma vyrovnania daňových nedoplatkov, ktoré sú príjmom ich rozpočtov, čo vedie k zániku daňového dlhu, zdaniteľné konanie (dodanie tovaru za protihodnotu) v zmysle článku 2 ods. 1 písm. a) a článku 14 ods. 1 smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty1 ?

____________

1 Ú. v. EÚ L 347, s. 1.