Language of document : ECLI:EU:C:2017:361

Mål C36/16

Minister Finansów

mot

Posnania Investment SA

(begäran om förhandsavgörande framställd av Naczelny Sąd Administracyjny)

”Begäran om förhandsavgörande – Beskattning – Gemensamt system för mervärdesskatt – Direktiv 2006/112/EG – Artikel 2.1 a – Artikel 14.1 – Skattepliktiga transaktioner – Begreppet 'leverans av varor mot ersättning' – Överlåtelse av en fastighet till stat eller kommun i syfte att kvitta en skatteskuld – Omfattas inte”

Sammanfattning – Domstolens dom (andra avdelningen) av den 11 maj 2017

Harmonisering av skattelagstiftning – Gemensamt system för mervärdesskatt – Leverans av varor – Begrepp – Begreppet leverans av varor mot ersättning – Överlåtelse av en fastighet till stat eller kommun i syfte att kvitta en skatteskuld – Omfattas inte

(Rådets direktiv 2006/112, artikel 2.1 a och artikel 14.1)

Artiklarna 2.1 a och 14.1 i rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt ska tolkas så, att en överföring av äganderätten till en fastighet, av en mervärdesskattskyldig person, till en skattemyndighet eller en kommun i en medlemsstat i syfte att, såsom i det nationella målet, kvitta en skatteskuld inte ska betraktas som en leverans av varor mot ersättning som är föremål för mervärdesskatteplikt.

Vad för det fjärde gäller frågan huruvida överföringen av äganderätten till en fastighet till en offentlig myndighet har skett mot ersättning, i det här fallet mark till kommunen, i syfte att kvitta en skatteskuld, erinras om att leverans av varor endast sker ”mot ersättning” i den mening som avses i artikel 2.1 a i mervärdesskattedirektivet om det mellan säljaren och köparen föreligger ett rättsförhållande som innebär ett ömsesidigt utbyte av prestationer och om det pris som säljaren tar ut utgör det faktiska motvärdet av den vara som köparen erhåller (dom av den 27 april 1999, Kuwait Petroleum, C‑48/97, EU:C:1999:203, punkt 26, och dom av den 21 november 2013, Dixons Retail, C‑494/12, EU:C:2013:758, punkt 32).

Den beskattningsbara personens skyldighet att, i egenskap av skattskyldig, betala sin skatteskuld till skattemyndigheten, i dess egenskap av fordringsägare, är dock av ensidig karaktär i den mån den skatt som den beskattningsbara personen i fråga betalar in endast innebär att den skattskyldige rättsligen blir av med sin skatteskuld, även när vederbörande, såsom i förevarande fall, gör detta genom en överföring av äganderätten till en fastighet.

Skatten är nämligen obligatorisk och tas ut av myndigheter utifrån de tillgångar som personer inom dess skatteupptagningsområde förfogar över. Skatteuttaget ska, via olika offentliga budgetar, finansiera allmännyttiga tjänster. Ett sådant uttag, oavsett om det rör sig om ett penningbelopp eller, som i förevarande fall, en materiell tillgång, sker inte på grund av en insats från myndighetens sida, och därmed inte heller på grund av en motprestation från den beskattningsbara personens sida.

(se punkterna 31, 33, 34 och 42 samt domslutet)