Language of document :

Domstolens dom (Anden Afdeling) af 11. maj 2017 – Minister Finansów mod Posnania Investment SA (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Naczelny Sąd Administracyjny – Polen)

(Sag C-36/16) 1

(Præjudiciel forelæggelse – skatter og afgifter – det fælles merværdiafgiftssystem – direktiv 2006/112/EF – artikel 2, stk. 1, litra a) – artikel 14, stk. 1 – afgiftspligtige transaktioner – begrebet »levering af varer mod vederlag« – overdragelse af en fast ejendom til staten eller en regional enhed til betaling af en skattegæld – ikke omfattet)

Processprog: polsk

Den forelæggende ret

Naczelny Sąd Administracyjny

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Minister Finansów

Sagsøgt: Posnania Investment SA

Konklusion

Artikel 2, stk. 1, litra a), og artikel 14, stk. 1, i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem skal fortolkes således, at en merværdiafgiftspligtig persons overdragelse af ejendomsretten til en fast ejendom til fordel for statskassen i en medlemsstat eller til en regional enhed i en sådan medlemsstat, der ligesom den i hovedsagen omhandlede overdragelse sker til betaling af en skatterestance, ikke udgør en merværdiafgiftspligtig levering af varer mod vederlag.

____________

1 EUT C 145 af 25.4.2016.