Language of document : ECLI:EU:F:2011:26

USNESENÍ SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU

(druhý senát)

17. března 2011

Věc F‑107/10

AP

v.

Soudní dvůr Evropské unie

„Veřejná služba – Opožděnost – Zjevná nepřípustnost“

Předmět: Žaloba podaná na základě článku 270 SFEU, jenž je použitelný na smlouvu o ESAE na základě jejího článku 106a, kterou se AP domáhá zejména zrušení rozhodnutí Soudního dvora ze dne 17. prosince 2009, kterým byl žalobci přiznán nárok na příspěvek na domácnost od 1. července 2009, avšak kterým byl žalobce oprávněn pobírat tento příspěvek teprve od 1. listopadu 2009, jakož i určení, že orgán je povinen zaplatit částku odpovídající příspěvku na domácnost za období od 1. července 2009 do 30. října 2009 navýšenou o úroky a podpůrně určení, že orgán je povinen žalobci nahradit jeho majetkovou a morální újmu

Rozhodnutí: Žaloba se odmítá jako zjevně nepřípustná. Žalobce ponese vlastní náklady řízení.

Shrnutí

Úředníci – Žaloba – Předcházející správní stížnost – Lhůty – Kogentní charakter

(Služební řád, články 90 a 91; jednací řád Soudu pro veřejnou službu, čl. 100 odst. 3)

Lhůty pro podání stížnosti a žaloby, uvedené v článku 90 a 91 služebního řádu, jsou lhůty kogentní a nelze je ponechat k dispozici účastníkům řízení a soudu, kterému přísluší ověřit, a to i bez návrhu, zda byly dodrženy.

Účastníci řízení musí prokázat vynaložení náležité péče za účelem dodržení lhůt stanovených použitelnými právními předpisy. V důsledku toho, i když je žalobce oprávněn využít lhůtu pro podání žaloby stanovenou v čl. 91 odst. 3 služebního řádu a lhůtu z důvodu vzdálenosti stanovenou v čl. 100 odst. 3 jednacího řádu Soudu pro veřejnou službu v plném rozsahu, taková možnost jej však vystavuje riziku, že jeho žaloba bude považována za nepřípustnou, pokud originál žaloby je doručen Soudu po uplynutí lhůty z důvodů, které nesouvisí ani s působením náhody ani s vyšší mocí.

(viz body 5 a 9)

Odkazy:

Soudní dvůr: 29. června 2000, Politi v. Fondation européenne pour la formation, C‑154/99 P, bod 15; 8. listopadu 2007, Belgie v. Komise, C‑242/07 P, bod 17

Tribunál: 15. ledna 2009, Braun-Neumann v. Parlament, T‑306/08 P, bod 36; 12. října 2009, Aayhan a další v. Parlament, T‑283/09 P, bod 19

Soud pro veřejnou službu: 12. května 2010, Peláez Mámeno v. Parlament, F‑13/09, bod 18