Language of document : ECLI:EU:F:2011:26

PERSONALERETTENS KENDELSE

(Anden Afdeling)

17. marts 2011

Sag F-107/10

AP

mod

Den Europæiske Unions Domstol

»Personalesag – forsinkelse – åbenbart afvisningsgrundlag«

Angående: Søgsmål anlagt i henhold til artikel 270 TEUF, der finder anvendelse på Euratom-traktaten i henhold til denne traktats artikel 106a, hvorunder AP bl.a. har nedlagt påstand om annullation af Domstolens afgørelse af 17. december 2009, hvorved han tildeles ret til husstandstillæg med virkning fra den 1. juli 2009, men først gives ret til at oppebære dette tillæg fra den 1. november 2009, om, at institutionen tilpligtes at betale ham et beløb svarende til husstandstillæggene for perioden fra den 1. juli 2009 til den 31. oktober 2009, med tillæg af renter, og, subsidiært, om, at institutionen tilpligtes at erstatte det af ham lidte økonomiske og ikke-økonomiske tab.

Udfald: Sagen afvises. AP bærer sine egne omkostninger.

Sammendrag

Tjenestemænd – søgsmål – forudgående administrativ klage – frister – præceptiv karakter

(Tjenestemandsvedtægten, art. 90 og 91; Personalerettens procesreglement, art. 100, stk. 3)

Klage- og søgsmålsfristerne i vedtægtens artikel 90 og 91 er ufravigelige og kan ikke ændres af parterne eller af Unionens retsinstanser, som ex officio skal efterprøve, om fristerne er overholdt.

Det påhviler parterne at udvise omhu med henblik på at overholde de frister, der er fastsat i de anvendelige retsakter. Følgelig gælder, at selv om sagsøgeren har ret til at udnytte hele den søgsmålsfrist, der er fastsat i vedtægtens artikel 91, stk. 3, og den frist under hensyn til afstanden, der er fastsat i artikel 100, stk. 3, i procesreglementet for Retten for EU-personalesager, udsætter en sådan mulighed imidlertid sagsøgeren for, at hans søgsmål må afvises, hvis det originale eksemplar af stævningen indleveres til Personaleretten efter den fastsatte frist af grunde, som ikke kan tilskrives hændelige begivenheder eller force majeure.

(jf. præmis 5 og 9)

Henvisning til:

Domstolen: 29. juni 2000, sag C-154/99 P, Politi mod Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut, præmis 15; 8. november 2007, sag C-242/07 P, Belgien mod Kommissionen, præmis 17

Retten: 15. januar 2009, sag T-306/08 P, Braun-Neumann mod Parlamentet, præmis 36; 12. oktober 2009, sag T-283/09 P, Aayhan m.fl. mod Parlamentet, præmis 19

Personaleretten: 12. maj 2010, sag F-13/09, Peláez Jimeno mod Parlamentet, præmis 18