Language of document : ECLI:EU:F:2011:26

UZNESENIE SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU (druhá komora)

zo 17. marca 2011

Vec F‑107/10

AP

proti

Súdnemu dvoru Európskej únie

„Verejná služba – Omeškanie – Zjavná neprípustnosť“

Predmet: Žaloba podaná podľa článku 270 ZFEÚ, uplatniteľného na Zmluvu ESAE na základe jej článku 106a, ktorou AP navrhuje najmä zrušiť rozhodnutie Súdneho dvora zo 17. decembra 2009, ktorým mu bol priznaný nárok na príspevok na domácnosť od 1. júla 2009, ale ktorý mohol poberať až od 1. novembra 2009, zaviazať inštitúciu na zaplatenie sumy rovnajúcej sa príspevku na domácnosť za obdobie od 1. júla 2009 do 31. októbra 2009, zvýšenú o úroky, a subsidiárne zaviazať inštitúciu na náhradu jeho majetkovej a nemajetkovej ujmy

Rozhodnutie:      Žaloba sa odmieta ako zjavne neprípustná. Žalobca znáša svoje vlastné trovy konania.

Abstrakt

Úradníci – Žaloba – Predchádzajúca administratívna sťažnosť – Lehoty – Kogentný charakter

(Služobný poriadok úradníkov, články 90 a 91; Rokovací poriadok Súdu pre verejnú službu, článok 100 ods. 3)

Lehoty na podanie sťažnosti a žaloby stanovené v článkoch 90 a 91 služobného poriadku majú kogentný charakter a nie je možné ich ponechať k dispozícii účastníkom konania ani súdu, ktorému prináleží overiť, a to aj ex offo, či boli dodržané.

Účastníkom konania prináleží, aby preukázali náležitú starostlivosť s cieľom dodržať lehoty stanovené v uplatniteľných právnych predpisoch. V dôsledku toho, hoci žalobca je oprávnený využiť lehotu stanovenú v článku 91 ods. 3 služobného poriadku a lehotu zohľadňujúcu vzdialenosť stanovenú v článku 100 ods. 3 Rokovacieho poriadku Súdu pre verejnú službu v celom rozsahu, vystavuje sa pritom riziku, že jeho žaloba bude považovaná neprípustnú, ak je originál žaloby Súdu pre verejnú službu doručený po uplynutí stanovenej lehoty z dôvodu, ktorý nesúvisí ani s nepredvídateľnou okolnosťou, ani s vyššou mocou.

(pozri body 5 a 9)

Odkaz:

Súdny dvor: 29. júna 2000, Politi/Európska nadácia pre odborné vzdelávanie (ETF), C‑154/99 P, bod 15; 8. novembra 2007, Belgicko/Komisia, C‑242/07 P, bod 17

Súd prvého stupňa: 15. januára 2009, Braun‑Neumann/Parlament, T‑306/08 P, bod 36; 12. októbra 2009, Aayhan a i./Parlament, T‑283/09 P, bod 19

Súd pre verejnú službu: 12. mája 2010, Peláez Jimeno/Parlament, F‑13/09, bod 18