Language of document :

Определение на Съда на публичната служба (трети състав) от 25 юли 2011 г. — Filice и др./Съд на ЕС

(Дело F-108/10)1

(Публична служба — Годишно адаптиране на възнагражденията и пенсиите на длъжностните лица и другите служители — Липса на основание за постановяване на съдебно решение по същество)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподатели: Filice и други (Люксембург, Люксембург) (представители: адв. B. Cortese, адв. C. Cortese и адв. F. Spitaleri)

Ответник: Съд на Европейския съюз (представител: A. V. Placco)

Предмет

Искане за отмяна на решенията на ответника, възпроизведени във фишовете за възнаграждение на жалбоподателите, за ограничаване на адаптирането на възнагражденията им, считано от месец юли 2009 г. до увеличение от 1,85 % в рамките на годишното адаптиране на възнагражденията и пенсиите на длъжностните лица и другите служители въз основа на Регламент на Съвета (ЕС, Евратом) № 1296/2009 от 23 декември 2009 г.

Диспозитив

Липсва основание за постановяване на решение по същество по дело F-108/10, Filice и др./Съд на ЕС.

Всяка страна понася собствените си разноски.

____________

1 ОВ C 30, 29.1.2011 г., стр. 65.