Language of document :

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 25 juli 2011 – Filice e.a. / Hof van Justitie

(Zaak F-108/10)1

(Openbare dienst – Jaarlijkse aanpassing van bezoldigingen en pensioenen van ambtenaren en andere personeelsleden – Afdoening zonder beslissing)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partijen: Filice en anderen (Luxemburg, Luxemburg) (vertegenwoordigers: B. Cortese, C. Cortese en F. Spitaleri, advocaten)

Verwerende partij: Hof van Justitie van de Europese Unie (vertegenwoordiger: A. V. Placco, gemachtigde)

Voorwerp

Verzoek om nietigverklaring van de op verzoekers’ salarisafrekeningen overgenomen besluiten van de verwerende partij om de aanpassing van hun salaris met ingang van 1 juli 2009 in het kader van de jaarlijkse aanpassing van de bezoldigingen en de pensioenen van de ambtenaren en de andere personeelsleden op basis van verordening (EU, Euratom) nr. 1296/2009 van de Raad van 23 december 2009, te beperken tot een verhoging van 1,85 %

Dictum

Er behoeft geen uitspraak te worden gedaan over het beroep in zaak F-108/10, Filice e.a./Hof van Justitie.

Elke partij zal haar eigen kosten dragen.

____________

1 PB C 30 van 29/01/2011, blz. 65.