Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 10 lutego 2012 r. – Bömcke przeciwko EBI

(Sprawa F-105/10)1

Język postępowania: francuski

Prezes drugiej izby zarządził wykreślenie sprawy.

____________

1    Dz.U. C 30 z 29.1.2011, s. 65.