Language of document :

Sag anlagt den 21. oktober 2010 - De Pretis Cagnodo og Trampuz mod Europa-Kommissionen

(Sag F-104/10)

Processprog: italiensk

Parter

Sagsøgere: Mario Alberto de Pretis Cagnodo og Serena Trampuz (Trieste, Italien) (ved advokat C. Falagiani)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af afslaget på at godtgøre visse udgifter til lægebehandling i forbindelse med en pensioneret tjenestemands ægtefælles indlæggelse på et hospital med 100%

Sagsøgernes påstande

Udsættelse af eller i det mindste et midlertidigt forbud - henset til dette spørgsmåls fumus boni juris, det betydelige økonomiske tab, som sagsøgerne ellers ville lide, og den manglende klarhed vedrørende de anfægtede beløb - mod gennemførelsen af proceduren med tvungen inddrivelse af de omhandlede beløb, hvorfor det forbydes midlertidigt at foretage indeholdelse i Mario Alberto de Pretis Cognados pension.

Det fastslås, at Serana Trampuz ikke kan mødes med indvendinger eller bebrejdes noget i relation til størrelsen af betalingen for kost og logi under hospitalsopholdet, således som stillet i regning af det hospital, hvor hun blev indlagt, idet den sygdom, der gav anledning til indlæggelsen, blev betegnet som "alvorlig", og de kirurgiske indgreb, som hun underkastedes, blev anset for uundgåelige, og længden af hospitalsopholdet for at være nødvendig for at sikre en korrekt behandling, hvorfor det fastslås, at sagsøgerne er fritaget for en hvilken som helst tilbagebetaling af de ydelser, der er udredet af Udbetalingskontroret i Ispra, og Kommissionen tilpligtes følgelig at tilbagekalde pålægget om tilbagebetaling af 41 833 EUR - eller af andre beløb, som Kommissionen måtte nå frem til - og at afholde sig fra at indeholde dette beløb i Mario Alberto de Pretis Cognados pension.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________