Language of document :

Sag anlagt den 26. oktober 2010 - Filice m.fl. mod Domstolen

(Sag F-108/10)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøgere: Stefania Filice (Luxembourg, Luxembourg) m.fl. (ved advokaterne B. Cortese, C. Cortese og F. Spitaleri)

Sagsøgt: Den Europæiske Unions Domstol

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af Domstolens afgørelser som gengivet ved sagsøgernes lønsedler om at begrænse tilpasningen af deres månedlige vederlag med virkning fra juli 2009 til en forhøjelse på 1,85% inden for rammerne af den årlige tilpasning af vederlag og pensioner til tjenestemænd og øvrige ansatte på grundlag af Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1296/2009 af 23. december 2009.

Sagsøgernes påstande

Den Europæiske Unions Domstols afgørelser, således som de kommer til udtryk i sagsøgernes lønsedler for januar måned 2010 og frem, samt i deres lønsedler med efterbetaling for 2009, annulleres for så vidt som der anvendes en tilpasningssats på 1,85% i stedet for en sats på 3,7%.

Domstolen tilpligtes at godtgøre sagsøgerne differencen mellem de beløb, der vil være blevet udbetalt i medfør af forordning nr. 1296/09, indtil der afsiges dom i denne sag, og de beløb, som de ville have fået udbetalt, såfremt tilpasningen var blevet korrekt beregnet, med tillæg af renter, der beregnes med Den Europæiske Centralbanks rentesats for de vigtigste refinansieringstransaktioner i den omhandlede periode, forhøjet med 3,5 procentpoint med virkning fra den dato, hvor efterbetalingen forfaldt til betaling.

Den Europæiske Unions Domstol tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________