Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 26 października 2010 r. - Filice i in. przeciwko Trybunałowi Sprawiedliwości

(Sprawa F-108/10)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Stefania Filice (Luksemburg, Luksemburg) i in. (przedstawiciele: adwokaci B. Cortese, C. Cortese i F. Spitaleri)

Strona pozwana: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji strony pozwanej, zawartej w rozliczeniu wynagrodzenia skarżących, w sprawie ograniczenia do 1,85% podwyżki wynikającej z dostosowania ich wynagrodzenia od lipca 2009 r. w ramach corocznego dostosowania wynagrodzeń i emerytur urzędników i innych pracowników, na podstawie rozporządzenia Rady (UE, Euratom) nr 1296/2009 z dnia 23 grudnia 2009 r.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej odzwierciedlonych na paskach wypłaty skarżących za styczeń 2010 r. i kolejne miesiące, a także na paskach wypłaty zaległego wynagrodzenia za 2009 r., ze względu na to, że zastosowano w nich współczynnik dostosowania wynoszący 1,85% zamiast 3,7%;

zasądzenie od Trybunału Sprawiedliwości zwrotu różnicy między kwotami wynagrodzenia wypłaconymi na podstawie rozporządzenia nr 1296/09 do chwili ogłoszenia wyroku w niniejszej sprawie a kwotami, które powinny były zostać wypłacone w przypadku prawidłowego obliczenia dostosowania, wraz z odsetkami według stawki określonej przez Europejski Bank Centralny dla podstawowych operacji refinansowania obowiązującej w omawianym okresie, powiększonej o trzy i pół punktu, naliczanymi od chwili upływu terminu płatności kwot stanowiących przedmiot roszczenia głównego;

obciążenie Trybunału Sprawiedliwości kosztami postępowania.

____________