Language of document :

Talan väckt den 22 oktober 2010 - Bömcke mot EIB

(Mål F-105/10)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Eberhard Bömcke (Athus, Belgien) (ombud: advokat D. Lagasse)

Svarande: Europeiska investeringsbanken

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av det beslut som fattats av personaldirektören på EIB, genom vilket slås fast att sökandens uppdrag som personalrepresentant löpt ut, och begäran om skadestånd.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara det beslut som fattats av personaldirektören på EIB och som delgavs sökanden genom skrivelse av den 12 oktober 2010, vilken mottogs den 15 oktober 2010,

förplikta EIB att ersätta den ideella skada som förorsakats sökanden av ovannämnda beslut och medge denna ersättning med 25 000 EUR,

förplikta EIB att ersätta rättegångskostnaderna.

____________