Language of document :

Prasība, kas celta 2010. gada 22. oktobrī - Gross u.c./Tiesa

(lieta F-106/10)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāji: Ivo Gross (Luksemburga, Luksemburga) un citi (pārstāvis - J. Kayser, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Tiesa

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt lēmumus, kas ietverti paziņojumos par prasītāju atalgojumu korekciju par laika posmu no 2009. gada jūlija līdz decembrim un paziņojumos par atalgojumu, kas sagatavoti pēc 2010. gada 1. janvāra ierēdņu un pārējo darbinieku ikgadējās atalgojuma un pensiju korekcijas ietvaros, pamatojoties uz Padomes 2009. gada 23. decembra Regulu (ES, Euratom) Nr. 1296/2009

Prasītāju prasījumi:

atcelt iecēlējinstitūcijas lēmumus par prasītāju atalgojumu korekciju, kuri ir izklāstīti paziņojumos ar atpakalejošu spēku par atalgojuma korekciju 12/2009, kas izplatīti 2010. gadā, paziņojumos par atalgojumu 1/2010, 2/2010, 3/2010, 4/2010, 5/2010, 6/2010, 7/2010, 8/2010, 9/2010 un visos vēlāk izdotajos paziņojumos par atalgojumu līdz datumam, kurā pieņemts galīgais nolēmums šajā instancē, jo ar minētajiem paziņojumiem tiek prettiesiski piemērots atalgojuma korekcijas koeficients 1.85 %, tā vietā, lai piemērotu 3,7 %;

piespriest Tiesai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________