Language of document : ECLI:EU:C:2014:2192

Spojené veci C‑204/12 až C‑208/12

Essent Belgium NV

proti

Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits‑ en Gasmarkt

(návrhy na začatie prejudiciálneho konania, ktoré podal
Rechtbank van eerste aanleg te Brussel)

„Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Vnútroštátny systém podpory stanovujúci udeľovanie obchodovateľných zelených osvedčení prevádzkam nachádzajúcim sa v danom regióne a vyrábajúcim elektrickú energiu z obnoviteľných zdrojov energie – Povinnosť dodávateľa elektrickej energie ročne odovzdať príslušnému orgánu určitú kvótu osvedčení – Nezohľadnenie záruk pôvodu pochádzajúcich z iných členských štátov Európskej únie a zo štátov, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o EHP – Administratívna pokuta v prípade neodovzdania osvedčení – Smernica 2001/77/ES – Článok 5 – Voľný pohyb tovaru – Článok 28 ES – Články 11 a 13 Dohody o EHP – Smernica 2003/54/ES – Článok 3“

Abstrakt – Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 11. septembra 2014

1.        Súdne konanie – Návrh na opätovné otvorenie ústnej časti konania – Podmienky opätovného otvorenia

(Rokovací poriadok Súdneho dvora, článok 83)

2.        Prejudiciálne otázky – Právomoc Súdneho dvora – Hranice – Preskúmanie zlučiteľnosti vnútroštátneho práva s právom Únie – Vylúčenie – Predloženie všetkých výkladových podkladov vyplývajúcich z práva Únie vnútroštátnemu súdu – Začlenenie

(Článok 267 ZFEÚ)

3.        Životné prostredie – Podpora výroby elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov na vnútornom trhu elektrickej energie – Smernica 2001/77 – Vnútroštátny systém podpory, ktorý stanovuje prideľovanie obchodovateľných osvedčení o elektrickej energii vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie na území určitého regiónu – Povinnosť dodávateľa elektrickej energie ročne odovzdať príslušnému orgánu určitú kvótu osvedčení pod hrozbou administratívnej pokuty – Nezohľadnenie záruk pôvodu pochádzajúcich z iných členských štátov Európskej únie a z tretích štátov, členov Európskeho hospodárskeho priestoru – Prípustnosť

(Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/77, články 4 a 5)

4.        Voľný pohyb tovaru – Množstevné obmedzenia – Opatrenia s rovnocenným účinkom – Vnútroštátny systém podpory, ktorý stanovuje prideľovanie obchodovateľných osvedčení o elektrickej energii vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie na území určitého regiónu – Povinnosť dodávateľa elektrickej energie ročne odovzdať príslušnému orgánu určitú kvótu osvedčení pod hrozbou administratívnej pokuty – Nezohľadnenie záruk pôvodu pochádzajúcich z iných členských štátov Európskej únie a z tretích štátov, členov Európskeho hospodárskeho priestoru – Neprípustnosť – Odôvodnenie – Podmienky

(Články 28 ES a 30 ES; Dohoda o EHP, články 11 a 13)

5.        Právo Európskej únie – Zásady – Rovnosť zaobchádzania – Diskriminácia založená na štátnej príslušnosti – Zákaz – Vnútroštátny systém podpory, ktorý stanovuje prideľovanie obchodovateľných osvedčení o elektrickej energii vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie na území určitého regiónu – Povinnosť dodávateľa elektrickej energie ročne odovzdať príslušnému orgánu určitú kvótu osvedčení pod hrozbou administratívnej pokuty – Nezohľadnenie záruk pôvodu pochádzajúcich z iných členských štátov Európskej únie a z tretích štátov, členov Európskeho hospodárskeho priestoru – Prípustnosť

(Článok 18 ZFEÚ; Dohoda o EHP, článok 4; smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/54, článok 3 ods. 1)

1.        Pozri text rozhodnutia.

(pozri body 47, 48)

2.        Pozri text rozhodnutia.

(pozri bod 51)

3.        Článok 5 smernice 2001/77 o podpore elektrickej energie vyrábanej z obnoviteľných zdrojov energie na vnútornom trhu s elektrickou energiou sa má vykladať v tom zmysle, že bráni takému vnútroštátnemu systému podpory, o aký ide vo veciach samých, ktorý stanovuje, že príslušný regionálny regulačný orgán prideľuje obchodovateľné osvedčenia o ekologickej elektrickej energii vyrobenej na území dotknutého regiónu, a ktorý ukladá dodávateľom elektrickej energie povinnosť uvedenému orgánu každoročne odovzdať určitý počet takýchto osvedčení, ktorý zodpovedá podielu ich celkovej dodávky elektrickej energie v tomto regióne, inak im je uložená administratívna pokuta, pričom títo dodávatelia si uvedenú povinnosť nemôžu splniť použitím záruk pôvodu pochádzajúcich z iných členských štátov Únie alebo tretích krajín z Európskeho hospodárskeho priestoru.

Cieľom uvedeného článku 5 je zabezpečiť, aby pôvod ekologickej elektrickej energie osvedčovala záruka pôvodu. Čo sa týka vnútroštátnych systémov podpory, na základe ktorých výrobcovia ekologickej elektrickej energie získavajú priamu alebo nepriamu podporu a ktorí môžu ako v prípade systému podpory využiť mechanizmus zelených osvedčení, sú predmetom iného ustanovenia uvedenej smernice, a to jej článku 4. Znenie uvedených článkov 4 a 5 alebo odôvodnení smernice 2001/77 pritom vôbec nenapovedá tomu, že by normotvorca Únie mal v úmysle vytvoriť súvislosť medzi zárukami pôvodu a vnútroštátnymi systémami podpory výroby ekologickej elektrickej energie. Normotvorca Únie nemal v úmysle uložiť členským štátom, ktoré si zvolili systém podpory využívajúci zelené osvedčenia, povinnosť rozšíriť získanie podpory na ekologickú energiu vyrábanú na území iného členského štátu.

(pozri body 59 – 61, 66, 69, bod 1 výroku)

4.        Články 28 ES a 30 ES, ako aj články 11 a 13 Dohody o Európskom hospodárskom priestore sa majú vykladať v tom zmysle, že nebránia takému národnému systému podpory, o aký ide vo veciach samých, ktorý stanovuje, že príslušný regionálny regulačný orgán prideľuje obchodovateľné osvedčenia o ekologickej elektrickej energii vyrobenej na území dotknutého regiónu, a ktorý ukladá dodávateľom elektrickej energie povinnosť uvedenému orgánu každoročne odovzdať určitý počet takýchto osvedčení, ktorý zodpovedá podielu ich celkovej dodávky elektrickej energie v tomto regióne, inak im je uložená administratívna pokuta, pričom títo dodávatelia si uvedenú povinnosť nemôžu splniť použitím záruk pôvodu pochádzajúcich z iných členských štátov Únie alebo tretích krajín, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, ak:

–      existujú mechanizmy zabezpečujúce vytvorenie skutočného trhu s osvedčeniami, na ktorom sa môže stretnúť ponuka s dopytom a dosiahnuť rovnováha tak, aby si dotknutí dodávatelia mohli takéto osvedčenia zaobstarať za spravodlivých podmienok,

–      spôsob stanovenia a výška tejto administratívnej pokuty, ktorú majú zaplatiť dodávatelia v prípade, že si túto povinnosť nesplnili, nejdú nad rámec toho, čo je nevyhnutné na podnecovanie výrobcov, aby účinne zvýšili svoju výrobu ekologickej elektrickej energie, a dodávateľov podliehajúcich uvedenej povinnosti, aby skutočne kupovali požadované osvedčenia, pričom sa treba vyhnúť najmä tomu, aby boli dotknutí dodávatelia neprimerane sankcionovaní.

Právna úprava, o akú ide vo veciach samých, môže obmedziť dovoz elektrickej energie, najmä ekologickej elektrickej energie pochádzajúcej z iných členských štátov, a v dôsledku toho predstavuje opatrenie s rovnocenným účinkom ako množstevné obmedzenia dovozu, ktoré sú v zásade nezlučiteľné s povinnosťami práva Únie vyplývajúcimi z článku 28 ES. Cieľ podpory využívania obnoviteľných zdrojov energie, ako ho sleduje dotknutá právna úprava vo veciach samých, v zásade môže odôvodňovať prípadné obmedzenia voľného pohybu tovaru. Nezdá sa, že samotná skutočnosť, že využívanie systému podpory, ktorý používa zelené osvedčenia, sa obmedzuje len na ekologickú elektrickú energiu vyrábanú na regionálnom území a odmieta zohľadniť záruky pôvodu súvisiace s elektrickou energiou vyrobenou v iných členských štátoch na účely splnenia povinnej kvóty, môže byť svojou povahou v rozpore so zásadou proporcionality.

(pozri body 88, 95, 103, 116, bod 2 výroku)

5.        Pravidlá zákazu diskriminácie, ktoré zakotvujú článok 18 ZFEÚ, článok 4 Dohody o Európskom hospodárskom priestore a článok 3 ods. 1 smernice 2003/54, sa majú vykladať v tom zmysle, že nebránia takému národnému systému podpory, o aký ide vo veciach samých, ktorý stanovuje, že príslušný regionálny regulačný orgán prideľuje obchodovateľné osvedčenia o ekologickej elektrickej energii vyrobenej na území dotknutého regiónu, a ktorý ukladá dodávateľom elektrickej energie povinnosť uvedenému orgánu každoročne odovzdať určitý počet takýchto osvedčení, ktorý zodpovedá podielu ich celkovej dodávky elektrickej energie v tomto regióne, inak im je uložená administratívna pokuta, pričom títo dodávatelia si uvedenú povinnosť nemôžu splniť použitím záruk pôvodu pochádzajúcich z iných členských štátov Únie alebo tretích krajín, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore.

Dotknutá povinná kvóta vo veciach samých sa uplatňuje na všetkých dodávateľov elektrickej energie, ktorí vykonávajú činnosť vo Flámskom regióne, bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť. Takisto skutočnosť, že uvedení dodávatelia nemôžu namiesto zelených osvedčení používať záruky pôvodu, sa vzťahuje na všetkých dodávateľov nezávisle od ich štátnej príslušnosti.

(pozri body 121, 130, bod 3 výroku)