Language of document :

Жалба, подадена на 11 март 2021 г. — Унгария/Европейски парламент и Съвет на Европейския съюз

(Дело C-156/21)

Език на производството: унгарски

Страни

Жалбоподател: Унгария (представители: M. Z. Fehér и M. M. Tátrai)

Ответник: Европейски парламент и Съвет на Европейския съюз

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят моли Съда:

да отмени Регламент (ЕС, Евратом) 2020/2092 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2020 година относно общ режим на обвързаност с условия за защита на бюджета на Съюза1 ,

при условията на евентуалност

да отмени следните разпоредби на Регламент 2020/2092:

член 4, параграф 1,

член 4, параграф 2, буква з),

член 5, параграф 2,

член 5, параграф 3, предпоследно изречение,

член 5, параграф 3, последно изречение,

член 6, параграфи 3 и 8

и

да осъди Европейския парламент и Съвета на Европейския съюз да заплатят съдебните разноски.

Основания и основни доводи

Първо основание, изведено от неподходящия характер на правното основание на регламента и от липсата на подходящо правно основание

Член 322 ДФЕС, параграф 1, буква a) - разпоредба, посочена като правно основание на обжалвания регламент - оправомощава законодателя на Съюза да приема финансови норми по изпълнението на бюджета на Съюза; безспорно посоченият регламент не съдържа разпоредби от този вид. Вследствие на това правното основание на регламента не е подходящо и същият няма подходящо правно основание.

Второ основание, изведено от нарушение на член 7 ДЕС във връзка с член 4, параграф 1 ДЕС, член 5, параграф 2 ДЕС, член 13, параграф 2 ДЕС и член 269 ДФЕС

Въведеното с обжалвания регламент производство предполага конкретизиране във връзка със специална хипотеза на производството, на което се позовава член 7 ДЕС, което последният член не позволява. Самото създаване на паралелно производство с обжалвания регламент нарушава и заобикаля член 7 ДЕС. В същото време въведеното с регламента производство е в разрез с разпределянето на компетенциите, направено в член 4, параграф 1 ДЕС, нарушава принципа на предоставената компетентност, прогласен в член 5, параграф 2 ДЕС и принципа на институционален баланс, прогласен в член 13, параграф 2 ДЕС, и нарушава член 269 ДФЕС посредством предоставената компетентност на Съда.

Трето основание, изведено от нарушението на основните принципи на правото на Съюза на правна сигурност и на регулаторна яснота

Основните концепции, използвани в обжалвания регламент, отчасти не са определени и отчасти не могат да бъдат предмет на еднакво определяне и поради тази причина не са годни да бъдат основа на преценките и мерките, които могат да се направят или приемат въз основа на регламента или да позволят на държавите членки да идентифицират с необходимата сигурност въз основа на регламента какво се очаква от тях що се отнася до техните правни системи или функционирането на техните органи. По същия начин различни конкретни разпоредби на регламента, както отделно, така и заедно, водят до такава степен на правна несигурност във връзка с прилагането на регламента, че съставляват нарушение на общите принципи на правото на Съюза на правна сигурност и регулаторна яснота.

Четвърто основание, свързано с отмяната на член 4, параграф 1 от регламента

Член 4, параграф 1 от обжалвания регламент позволява да се приемат мерки също в случай на риск за бюджета на Съюза и финансовите интереси на Съюза. При липсата на конкретно засягане или на конкретно накърняване, прилагането на мерките, които могат да бъдат приети по силата на регламента, може да се счита за непропорционално. Също така посочената разпоредба нарушава принципа на правна сигурност.

Пето основание, свързано с отмяната на член 4, параграф 2, буква з) от регламента

Член 4, параграф 2, буква з) от обжалвания регламент също позволява когато възникнат други ситуации или при поведение на органи на държавите членки, които имат отношение към доброто финансово управление на бюджета на Съюза или защитата на финансовите интереси на Съюза, да се прецени, че са били нарушени принципите на правовата държава и да се приемат мерки, което при липсата на конкретно определяне на наказуемите ситуации и поведения, нарушава принципа на правна сигурност.

Шесто основание, свързано с отмяната на член 5, параграф 2 от регламента

Съгласно член 5, параграф 2 от обжалвания регламент в случай, че се приемат мерки във връзка с държава членка, тоест ако същата бъде лишена от средства, произтичащи от бюджета на Съюза, това не освобождава правителството на тази държава членка що се отнася до неговото задължение да продължи да финансира крайните получатели на програми според уговореното. Това, от една страна, е в разрез с правното основание на регламента, доколкото налага задължение върху бюджетите на държавите членки, и от друга страна, нарушава разпоредбите на правото на Съюза в областта на бюджетния дефицит и нарушава принципа на равенство на държавите членки.

Седмо основание, свързано с отмяната на член 5, параграф 3, трето изречение от регламента

Съгласно член 5, параграф 3, трето изречение от обжалвания регламент мерките, които трябва да се приемат, отчитат естеството, продължителността, тежестта и обхвата на нарушенията на принципите на правовата държава, което поставя под въпрос връзката между констатираното нарушение на принципите на правовата държава и конкретното отражение върху бюджета на Съюза или върху финансовите интереси на Съюза и поради това е несъвместимо с правното основание на регламента и с член 7 ДЕС. Също така фактът, че мерките не са определени с дължимата точност, е в разрез с принципа на правна сигурност.

Осмо основание, свързано с отмяната на член 5, параграф 3, последно изречение от регламента

Съгласно член 5, параграф 3, последно изречение от обжалвания регламент доколкото е възможно, мерките са насочени към действията на Съюза, засегнати от нарушенията на принципите на правовата държава, което не гарантира наличието на пряка връзка между конкретно констатираното нарушение на принципите на правовата държава и мерките, които трябва да се приемат, и поради това представлява нарушение както на принципа на пропорционалност, така и, поради неподходящо определяне на връзката между конкретно констатираното нарушение на принципите на правовата държава и мерките, които трябва да се приемат, на принципа на правната сигурност.

Девето основание, свързано с отмяната на член 6, параграфи 3 и 8 от регламента

Съгласно член 6, параграфи 3 и 8 от обжалвания регламент при преценката Комисията взема предвид имащата отношение информация от налични източници, включително решения, заключения и препоръки на институции на Съюза, други компетентни международни организации и други признати институции, а за да прецени пропорционалността на мерките, които се предвижда да бъдат наложени, тя взема предвид същата информация и същите препоръки, което не означава ясно определяне на използваната информация. Фактът, че референциите и източниците, използвани от Комисията, не са определени по подходящ начин, е в разрез с принципа на правна сигурност.

____________

1     ОВ L 433I, 2020 г., стр. 1.