Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2021. gada 11. martā iesniedza Tribunal Supremo (Spānija) – Ministerio Fiscal, Abogacía del Estado un Partido político VOX/Lluís Puig Gordi, Carles Puigdemont Casamajó, Antoni Comín Oliveres, Clara Ponsatí Obiols, Meritxell Serret Aleu, Marta Rovira Vergés un Anna Gabriel Sabaté

(Lieta C-158/21)

Tiesvedības valoda – spāņu

Iesniedzējtiesa

Tribunal Supremo

Pamatlietas puses

Apsūdzētājas: Ministerio Fiscal, Abogacía del Estado un Partido político VOX

Apsūdzētie: Lluís Puig Gordi, Carles Puigdemont Casamajó, Antoni Comín Oliveres, Clara Ponsatí Obiols, Meritxell Serret Aleu, Marta Rovira Vergés un Anna Gabriel Sabaté

Prejudiciālie jautājumi

Vai Pamatlēmums 2002/584/TI 1 pieļauj, ka izpildes tiesu iestāde atsaka ar EAO [Eiropas apcietināšanas orderi] pieprasītās personas nodošanu, pamatojoties uz atteikuma pamatiem, kas ir paredzēti tās valsts tiesībās, bet kā tādi nav paredzēti pamatlēmumā?

Ja atbilde uz iepriekšējo jautājumu būtu apstiprinoša un, lai nodrošinātu EAO izpildāmību un pienācīgi izmantotu tiesiskās aizsardzības līdzekli, kas ir paredzēts Pamatlēmuma 2002/584/TI 15. panta 3. punktā:

Vai izsniegšanas tiesu iestādei ir pienākums veikt dažādu valstu tiesību izpēti un analīzi, lai ņemtu vērā iespējamos EAO izpildes atteikuma pamatus, kas nav paredzēti Pamatlēmumā 2002/584/TI?

Atkarībā no atbildēm uz iepriekšējiem jautājumiem, ņemot vērā to, ka saskaņā ar Pamatlēmuma 2002/584/TI 6. panta 1. punktu izsniegšanas tiesu iestādes kompetence EAO izsniegšanai tiek noteikta saskaņā ar izsniegšanas valsts tiesībām:

Vai šī tiesību norma ir interpretējama tādējādi, ka izpildes tiesu iestāde var apšaubīt kompetenci, kas izsniegšanas tiesu iestādei ir darbībām konkrētajā krimināllietā, un atteikt nodošanu, jo uzskata, ka izsniegšanas tiesu iestādes kompetencē nav izsniegt šo EAO?

Jautājumā par to, vai izpildes tiesu iestāde var iespējami pārbaudīt, vai izsniegšanas valstī tiek ievērotas pieprasītās personas pamattiesības:

4.1. Vai Pamatlēmums 2002/584/TI pieļauj, ka izpildes tiesu iestāde atsaka pieprasītās personas nodošanu, jo uzskata, ka izsniegšanas dalībvalstī pastāv tās pamattiesību pārkāpuma risks, pamatojoties uz darba grupas ziņojumu, ko valsts izpildes iestādei ir iesniegusi pati pieprasītā persona?

4.2. Vai saistībā ar iepriekšējo jautājumu šāds ziņojums ir objektīva, ticama, precīza un pienācīgi aktualizēta informācija, lai, ņemot vērā Tiesas judikatūru, pamatotu pieprasītās personas nodošanas atteikumu, pamatojoties uz tās pamattiesību nopietna pārkāpuma risku?

4.3. Ja atbilde uz iepriekšējo jautājumu būtu apstiprinoša, kādi pierādījumi ir prasīti Savienības tiesībās, lai dalībvalsts varētu secināt, ka izsniegšanas dalībvalstī pastāv pamattiesību pārkāpuma risks, ko apgalvo pieprasītā persona un kas pamato EAO izpildes atteikumu?

Vai atbildes uz iepriekšējiem jautājumiem var ietekmēt apstāklis, ka pieprasītā persona izsniegšanas valsts tiesu iestādēs ir varējusi pat divās instancēs izvirzīt argumentus par izsniegšanas tiesu iestādes kompetences neesamību, viņas apcietināšanas orderi un viņas pamattiesību garantēšanu?

Vai atbildes uz iepriekšējiem jautājumiem var ietekmēt apstāklis, ka izpildes tiesu iestāde atsaka EAO izpildi, pamatojoties uz iemesliem, kas nav skaidri paredzēti minētajā Pamatlēmumā 2002/584/TI, konkrētāk, konstatējot izsniegšanas tiesu iestādes kompetences neesamību un pamattiesību pārkāpuma nopietnu risku izsniegšanas valstī, un dara to, nelūdzot izsniegšanas tiesu iestādei sniegt konkrētu papildinformāciju, kas varētu ietekmēt šo lēmumu?

Ja no atbildēm uz iepriekšējiem jautājumiem izriet, ka šīs lietas apstākļos personas nodošanas atteikums, pamatojoties uz minētajiem atteikuma iemesliem, ir pretrunā Pamatlēmumam 2002/584/TI:

Vai Pamatlēmumam 2002/584/TI pretrunā būtu tas, ka iesniedzējtiesa izsniegtu jaunu EAO attiecībā uz šo pašu personu tai pašai dalībvalstij?

____________

1     Padomes Pamatlēmums (2002. gada 13. jūnijs) par Eiropas apcietināšanas orderi un par nodošanas procedūrām starp dalībvalstīm (OV 2002, L 190, 1. lpp.).